ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ปฏิทินกิจกรรม ปฏิทินกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นภายในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

18 เมษายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 15 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 2 กรกฏาคม 2560
ยื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ภาคการศึกษาที่ 1/2560
นักศึกษายื่นคำร้องและลงทะเบียนเรียนเกินหรือเรียนร่วมทางอินเทอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 15 พ.ค. - 22 พ.ค. 2560การขอลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกิน          1. นักศึกษาภาคปกติลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคพิเศษได้เฉพาะภาคฤดูร้อนเท่านั้น ส่วนนักศึกษาภาคพิเศษสามารถลงทะเบียนเรียนร่วมกับนักศึกษาภาคปกติได้ ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  เรื่อง แนวปฏิบัติในการลงทะเบียนเรียนร่วมและเรียนเกินการลงทะเบียนเรียนแต่ละ...
18 เมษายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 11 เมษายน 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 1 มิถุนายน 2560
รับสมัครนักศึกษาภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
          มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 โดยเรียนวันเสาร์-อาทิตย์ ช่วงเวลา 08.00 -18.00 น. จำนวน 27 สาขาวิชา สามารถสมัครทางออนไลน์ที่  http://www.entrance.cmru.ac.th/entrancesp/
18 เมษายน 2560 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์ เริ่มกิจกรรม 15 พฤษภาคม 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 22 พฤษภาคม 2560
จองรายวิชาเรียน ภาคการศึกษาที่ 1/2560 ภาคปกติและภาคพิเศษ
           สำนักทะเบียนและประมวลผลกำหนดช่วงเวลาในการลงทะเบียนของนักศึกษาแต่ละชั้นปี ดังนี้กิจกรรมวันเริ่มต้นวันที่สิ้นสุดนักศึกษารหัส 56-57 ก่อนปี 56 และนักศึกษาค้างชั้นนักศึกษารหัส 58 และนักศึกษาค้างชั้นนักศึกษารหัส 59 และนักศึกษาค้างชั้นนักศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ทุ...
9 มีนาคม 2560 โดย ณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา อยู่ในช่วงกิจกรรม เริ่มกิจกรรม 10 กุมภาพันธ์ 2560 สิ้นสุดกิจกรรม 10 พฤษภาคม 2560
รับสมัครนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4144538 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558