ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หลักสูตรปริญญาโท

 

master cmru
bundit cmru

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต(M.S.)
     • สาขาวิชาการสอนวิทยาศาสตร์ (Science Teaching)
     • สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology)
     • สาขาวิชาเกษตรศาสตร์(Agriculture)

หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (M.P.A)
     • สาขาวิชานโยบายสาธารณะ(Public Policy)

หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (M.Ed.)
     • สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน(Curriculum and Instruction)

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต( M.P.H)
     • สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (Public Health
เว็บไซต์ : http://www.graduate.cmru.ac.th/


bundit cmru

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (M.S.)
     • สาขาการพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชน
     (Community Economy and Technology Development)

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต (M.A.)
     • สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (Sustainable Tourism Management)
     • สาขาวิชาภาษาไทย (Thai)
     • สาขาวิชาเทคโนโลยีสื่อและการสื่อสาร (Media&Communication Technology)

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (M.B.A)
     • สาขาวิชาการบริหารธุรกิจ(การตลาด/การจัดการ)(Business Administration)

หลักสูตรนิเทศศาสตรมหาบัณฑิต
     • สาขาวิชาสื่อและการสื่อสารเชิงกลยุทธ์ (Media and Strategic Communication)

ระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต(Grad.Dip)
     • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา (Educational Administration)

เว็บไซต์ : http://www.adicet.com/รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4744965 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558