มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 1 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

19 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน
ผศ.สมพร มอบหนังสือแก่ รร. สาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งเสริมเยาวชนรักการอ่าน 
17 มกราคม 2561 โดย สุวัฒน์ ดวงทอง
โครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ศูนย์ภาษาจัดโครงการอบรมภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดังนี้         - หลักสูตรการเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS (4 Skills)สำหรับอาจารย์ จำนวน 48 ชั่วโมง โดยศูนย์ภาษาได้เชิญ Mr. Martin Gordon ซึ่งเป็นอาจารย์ผู้มีประสบการณ์การสอนเพื่อเตรียมตัวสำหรับการสอบ IELTS มาเป็นเวลากว่า 14 ปี และเคยเป็นกรรมการผู้ให้คะแนนการสอบ IELTS (IELTS examiner) มาแล้ว มาเป็นวิทยากรในการอบรมในครั้งนี้ โดยอบรมทุก ๆ วันศุกร์ เวลา 17.00 – 19.00 น. ห้อง 27045 เริ่มอบรมตั้งแต่วันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2561 เป็นต้นไป   ...
17 มกราคม 2561 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”
                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ส่งมอบความสุขสู่โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดนในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2561 โครงการ “เด็กชายแดนแผ่นดินไทย สืบสานพระราชปณิธานของพ่อ”                    อาจารย์ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานปล่อยขบวนคาราวานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบความสุขในการจัดกิจกรรมวันเด็กให้กับเยาวชน ในพื้นที่โรงเรียนตำรวจตะ...
17 มกราคม 2561 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สาวน้อยคนเก่งรั้วสาธิตฯ คว้ารางวัลขวัญใจ Big C Girl Kids 2018
สาวน้อยคนเก่งรั้วสาธิตฯ คว้ารางวัลขวัญใจ Big C Girl Kids 2018
การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน
ประกาศคณะกรรมการสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเรื่อง  คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการได้มาซึ่งผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน----------------------------------          เพื่อให้การสรรหาคณบดีวิทยาลัยแม่ฮ่องสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย การสรรหาบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นคณบดีวิท...
15 มกราคม 2561 โดย วัชราวรรณ กันทา
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”
                                สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ขอเชิญร่วมอภิปรายกลุ่มเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  “การจัดทำทะเบียนวัตถุพิพิธภัณฑ์”                                                                
11 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. เชิญร่วมอบรม
ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการพัฒนาศักยภาพทางธุรกิจ มร.ชม. เชิญร่วมอบรมหลักสูตรผู้แนะนำการลงทุนด้านหลักทรัพย์ paper 1 (Single License)
11 มกราคม 2561 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้ง 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการมุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น
ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดตั้ง 6 ศูนย์ความเป็นเลิศ ขับเคลื่อนคุณภาพด้านวิชาการมุ่งเป้าพัฒนาท้องถิ่น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาตรี มณีโกศล รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิ...
11 มกราคม 2561 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู
นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู 59 รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์ ได้เดินทางไปรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูที่สำนักงานเลขาธิการคุรุสภาของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว จำนวน 149 คน ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์จึงขอแจ้งให้นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รหัส 59 ที่สำเร็จการศึกษาประจำปี 2560 สามารถมารับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครูและบัตรประจำตัว ได้ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม 2561 เป็นต้นไป ณ ฝ่ายวิชาการ สำนักงานคณบดีคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภั...
10 มกราคม 2561 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ประกาศให้มารับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) สำหรับผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือน มกราคม - ธันวาคม 2559
          ผู้ที่สำเร็จการศึกษาตั้งแต่เดือนมกราคม – ธันวาคม พ.ศ. 2559 ที่ยังไม่ได้รับใบปริญญาบัตร และใบประกาศนียบัตร (ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู) ให้มาติดต่อขอรับได้ที่สำนักทะเบียนและประมวลผลภายในเดือนมกราคม พ.ศ. 2561 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5018008 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558