ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 42 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

14 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อ และการนำเสนอผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ประจำ ประจำเดือนกันยายน 2558
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อนุมัติทุนสนับสนุนการศึกษาต่อและการนำเสนอผลงานวิชาการแก่คณาจารย์ประจำ ...
9 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
รั้วดำ-เหลือง เตรียมเชิดชูเกียรติ ผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปี ๒๕๕๘
            รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.๒๕๕๘ นี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีคณาจารย์และบุคลากรเกษียณอายุราชการ จำนวน ๕ ท่านได้แก่ ผศ.ดร.อนุวัติ ศรีแก้ว สังกัดวิทยาลัยนานาชาติ , รศ.กาญจนา สิริกุลรัตน์ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี , รศ.ดร.วีรศักดิ์ ชมภูคำ สังกัดคณะครุศาสตร์ , คุณสวาท ชัยศรี สังกัดงานยานพาหนะ กองกลาง และคุณนิกร ดุมคำ สังกัดกองอาคารสถานที่ สำนักงานอธิการบดี โดยมหาวิทยาลัยฯ จะจัด...
9 กันยายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
วจก. จัดใหญ่กิจกรรมสรุปผลการดำเนินงานวิจัย ประจำปี 2558 ภายใต้แนวคิดธุรกิจชุมชนควบคู่คุณธรรม
            แผนงานวิจัย คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรมการสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2558 ในชุดโครงการวิจัยเรื่อง "แผนกลยุทธ์การเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ในกรอบประชาคมอาเซียน ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่" พร้อมกับการบูรณาการกับชุดโคร...
ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิต รุ่นที่ 39
ตารางเวลาการถ่ายรูปหมู่บัณฑิตแยกตามหลักสูตร ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ วันที่ 17 ตุลาคม 2558 (ภาคเช้า) เริ่มเวลา 09.30 น.หลักสูตรหมู่จำนวนรวมจำนวนเวลาหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ผู้นำทางการศึกษาและการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ภูมิภาคกลุ่มน้ำโขงและสาละวินศึกษา1227
กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 39
กำหนดการรับชุดครุยบัณฑิต รุ่นที่ 39 ณ  The Great เลขที่ 5 ซอย 3 ถ.นิมมานเหมินทร์    ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200 โทร. 053-226947
31 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. ร่วมจัดในการประชุมสัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ 5
            สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นหน่วยงานจัดในการประชุมสัมมนาวิชาการยุวพุทธิกนานาชาติ ครั้งที่ 5 (The Fifth World Youth Buddhist Symposium) โดยร่วมกับ สมาคมยุวพุทธิกโลกในประเทศจีน (The World Youth Buddhist Society) และสถาบันอุดมศึกษาในจังหวั
24 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
กอ.รมน. คัดเลือกพื้นที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม ติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ ให้แก่ชุมชน
กอ.รมน. คัดเลือกพื้นที่ ม.ราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าเซลล์แสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ ให้แก่ชุมชน            ดร.ณัฐิยา  ตันตรานนท์ รักษาราชการแทนคณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย (adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยกองอำนวยการร...
22 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นิเทศศาสตร์ มร.ชม. กำหนดจัดกิจกรรม “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปี 2558
            ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดกิจกรรม “ลูกนกพร้อมหน้า” ประจำปีการศึกษา 2558 ในวันพุธ ที่ 26 สิงหาคม 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่เวลา 17.30 น. ถึง 19.00 น. ทั้งนี้เพื่อเป็นการต้อนรับนักศึกษาใหม่ชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2558 แนะนำคณาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ตลอดจนเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้แสดงความสามารถ พร้อมกันนี้ภายในงานยังได้มีการจัดกิจกรรมเพื่อแนะนำชมรมต่างๆ ของภาควิ...
18 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
ศูนย์ภาษา มร.ชม. เชิญชวนรับเอกสารแผ่นพับการ์ตูนเผยแพร่ความรู้ภาษาอังกฤษ
                    ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดทำโครงการ English is all around เพื่อเสริมทักษะทางด้านภาษาอังกฤษในการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยได้ผลิตเอกสารเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันรูปแบบการ์ตูน ซึ่งได้มีการเผยแพร่เอกสาร ณ ชั้นวางแผ่นพั...
13 สิงหาคม 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ร่วมถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยถวายพระพร 12 สิงหา มหาราชินี
        เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี พร้อมคณะผู้บริหาร และตัวแทนนักศึกษา ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ พานพุ่มดอกมะลิ และจุดเทียนชัยถวายพระพร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 83 พรรษา 12 สิงหาคม 2558 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประมวลภาพกิจกรรม >>

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4148240 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558