ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 43 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

23 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแสดง SENIOR PRESENTATION 2015 โดยนักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง หลักสูตรดุริยางค์สากล
                เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ลานกิจกรรมหลังอาคาร 4 (จตุราคาร) บริเวณด้านหลังศาลาพระพุทธจตุรทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์เวียงบัว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ นักศึกษาภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง หลักสูตรดุริยางค์สากล คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดการแสดง SENIOR PRESENTATION 2015 ผลงานนักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรดุริยางค์สากล โดยเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาได้มีเวทีในการแสดงศักยภาพทางดนตรี พัฒนาทักษะการจัดการแสดง เรียนรู้กระบวนการจัดการด้านก...
23 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ จัดกิจกรรม Biz Start Up@CMRU
            เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน 2558 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดกิจกรรม Biz Start Up@CMRU โดยได้รับเกียรติจากท่าน ผศ.ดร.สมบัติ สิงฆราช คณบดีคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดกิจกรรม ภายในการจัดงานได้มีการจัดแสดงสินค้าของนักศึกษา ชั้นปีที่ 1-3 การแสดงความสามารถของนักศึกษาสาขาวิชาการเป็นผู้ประกอบการ การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “เปิดประตูล้านนาสู่อาเซียน” โดยคุณกฤษณะ ธรรมวิมล และ...
23 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชม.  กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ
สภาคณาจารย์และข้าราชการ มร.ชม. กำหนดจัดสัมมนาวิชาการ"ธรรมาภิบาล : หัวใจของปฏิรูปอุดมศึกษาไทย" และการประชุมสภาคณาจารย์และข้าราชการแห่งประเทศไทย (ทปสท.) ครั้งที่ 4/2558
22 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผศ.รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน แลกเปลี่ยนระหว่างยุวทูต Biwa-kids จากประเทศญี่ปุ่นและนักเรียนไทย
            เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน 2558 ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการค่ายเยาวชน แลกเปลี่ยนระหว่างยุวทูต Biwa-kids จากประเทศญี่ปุ่นและนักเรียนไทย ณ ห้องสะบันงา อาคาร 4 คณะมน...
20 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ขอเชิญร่วมสัมมนา“เรียนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ”
นักศึกษาชั้นปีที่ 4 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจ           ร่วมสัมมนาภายใต้หัวข้อ “เรียนรู้ เตรียมพร้อม ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ” ในวันอาทิตย์ที่ 29 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30 – 15.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศ...
20 พฤศจิกายน 2558 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
อธิการบดี เป็นประธาน ประชุมนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุน ปี 2559
            รศ.ดร. ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการเปิดการประชุมชี้แจงนักวิจัยที่ได้รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากงบประม
20 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ขอเชิญร่วมสัมมนาวิชาการการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวรรณกรรมพื้นบ้านในหัวข้อการเปลี่ยนแปลงและการคงอยู่ของวรรณกรรมพื้นบ้าน
               นางสุพิศ เอื้องแซะ ประธานการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ นักศึกษาปริญญาโท เปิดเผยว่าบัณฑิตวิทยาลัยได้ร่วมกับภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการประชุมสัมมนาวิชาการด้านภาษาและวรรณกรรมไทย เรื่อง วรรณกรรมพื้นบ้าน
18 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 รศ.น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการการดำเนินงานจัดทำขบวนกระทงใหญ่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเอื้องสายม่านพระอินทร์ อาคารเทพรัตนราชสุดา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เ...
17 พฤศจิกายน 2558 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ดำเนินการสัมภาษณ์ตัวแทน มร.ชม. รวบรวมข้อมูลตรวจประเมินฯ รอบปีการศึกษา2557
            เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 คณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษา ได้แก่ รศ.เพ็ญรัตน์ หงส์วิทยากร รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้, รศ.กัลณกา สาธิตธาดา รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่
16 พฤศจิกายน 2558 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
ภาควิชานิเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญชวนร่วมกิจกรรม paint for kids ถุงนี้เพื่อน้อง
นางสาวภาวินี คะระนันท์ ประธานโครงการ paint for kids.  เปิดเผยว่า นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (แขนงวิชาการโฆษณา)  มหาวิทยาลัย...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4430113 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558