มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 54 : หมวดหมู่ข่าวประชาสัมพันธ์ ข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย รักษิณา วงค์ชัยขันธ์
ประกาศผลการคัดเลือกนักศึกษาโควตา ปีการศึกษา 2559 (เพิ่มเติม)
         ดวยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม ไดดําเนินการคัดเลือกนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเทา และระดับอนุปริญญาหรือเทียบเทา เขาศึกษาตอระดับปริญญาตรี 4 ป และระดับปริญญาตรี 5 ป ในมหาวิทยาลัย ราชภัฏเชียงใหม ประจําปการศึกษา 2559 เรียบรอยแลว จึงขอประกาศผลการคัดเลือก (เพิ่มเติม) จําแนกตามสาขาวิชา  กรุณาดาวน์โหลดจากไฟล์แนบท้ายประกาศ
12 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาพไฮไลท์ ประจำวันที่ 11 ก.พ. 59 กีฬาพิงคนครเกมส์
ภาพไฮไลท์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ประจำวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2559 โดย งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ 
11 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาพไฮไลท์ ประจำวันที่ 10 ก.พ. 59 กีฬาพิงคนครเกมส์
ภาพไฮไลท์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดย งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ 
10 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาพไฮไลท์ ประจำวันที่ 9 ก.พ. 59 กีฬาพิงคนครเกมส์
ภาพไฮไลท์การแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ประจำวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2559 โดย งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
3 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายณัฐพล วงค์ชัย
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ประชาสัมพันธ์ โครงการ Education ICT Forum 2016
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ ประชาสัมพันธ์ โครงการ Education ICT Forum 2016    กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อการ และกระทรวงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศประเทศไทย ร่วมกันจัดงาน  Education ICT Forum 2016 ภายใต้แนวคิด Digital Technology for 21 Century, The Future of Higher Education โดยการจัดงานดังกล่าว เป็นการนำเสนอเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ใช้ในการยกระดับการบริหารการศึกษาในระดับอุดมศึกษา การพัฒนาทรัพยากรของสถาบันการศึกษา การวิจัยและพัฒนานวัตกรรม ส่งเสริมองค์ความรู้ และพัฒนาสมรรถนะกา...
1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม. ขอบคุณสื่อมวลชนจังหวัดเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2559 งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ออกไปขอบคุณสื่อมวลชนในจังหวัดเชียงใหม่ ที่ได้เผยแพร่ข้อมูลข่าวสารรวมทั้งการจัดกิจกรรมต่างๆของทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผ่านสื่...
1 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายณัฐพล วงค์ชัย
สำนักหอสมุด มร.ชม ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน
สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน  "CMRU Book Fair 2016"    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงาน  "CMRU Book Fair 2016" ระหว่างวันที่ 23 – 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ณ บริเวณลานกิจกรรมชั้น1 สำนักหอสมุด     ขอเชิญอาจารย์ นักศึกษา บุคลากร และผู้สนใจ มาเลือกชม เลือกซื้อหนังสือจากร้านหนังสือชั้นนำ สำหรับอาจารย์ นักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่สามารถเลือกหนังสื...
30 มกราคม 2559 โดย นายณัฐพล วงค์ชัย
มร.ชม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย
มร.ชม ประชาสัมพันธ์โครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย    ด้วยสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร โดยคณะกรรมการจัดการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ปี 2559 ได้จัดโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ประจำปี 2559 สำหรับเยาวชน บุคลากรทางการศึกษา และผู้นำชุมชนท้องถิ่น ซึ่งรูปแบบโครงการ ประกอบด้วย กิจกรรมสัมนาเชิงปฎิบัติการ และกิจกรรมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจด้านนวัตกรรมประชาธิปไตยในสังคมไทย ส่งเสริมการจัดกิจกรรมที่สร้างสังคมค...
30 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
แจ้งปิดเส้นทางการจราจรด้านหน้าอาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 27) ตลอดแนว ไปจนถึงด้านหน้าอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้จัดจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ณ ศูนย์เวียงบัว โดยจะได้มีการนำวัสดุเข้าพื้นที่ก่อสร้าง ในวันอาทิตย์ที่ 31 มกราคม 2559 เวลา 8.00 - 18.00 น. ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและป้องกั...
30 มกราคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้บริหาร มร.ชม. มอบพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒจกับคุณดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้านา ที่สูญเสียบิดาด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด
            ผศ.ดร.ธรรมกิตติ์ ธรรมโม รองอธิการบดี พร้อมด้วย ผศ.ดร.กัลทิมา พิชัย คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และตัวแทนบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มอบพวงหรีดร่วมแสดงความเสียใจกับคุณดารารัตน์ ศิริลาภา หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนา ที่สูญเสียบิดา คุณพ่อยุ้งเตียง แซ่โค้ว อายุ 76 ปี ด้วยโรคติดเชื้อในกระแสเลือด เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2559            ทั้งนี้ เจ้าภาพตั้งศพบำเพ็ญกุศลและสวดพระอภิธรรม วันที่ 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ศาลา 1 วัดป่าแพ่ง ตำ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5461826 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558