ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 29 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสำนักงานกองอาคารสถานที่ -----------------------------          &nbs...
15 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา  และลานจอดรถอาคารทีพักบุคลากร ขนาด ๒๐ หน่วย
              มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้า ประปา และลานจอดรถอาคารที่พักบุคลากร ขนาด ๒๐ หน่วย ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๙๒๔,๕๐๙.๐๙ บาท (หนึ่งล้านเก้าแสนสองหมื่นสี่พันห้าร้อยเก้าบาทเก้าสตางค์)             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
15 ตุลาคม 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ
        มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในและภายนอกหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๕๑๗,๖๐๕.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันหกร้อยห้าบาทถ้วน)           ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
22 กันยายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ณ อาคาร ๒๕
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา --------------------------------------   ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงสถานที่ทำงานขององค์การนักศึกษา และสโมสรนักศึกษาคณะ ...
22 กันยายน 2558 โดย หนึ่งฤทัย วงค์สุวรรณ์
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประกวดสอบราคาจ้างปรับปรุงระบบกันซึมหลังคาดาดฟ้า อาคารการศึกษาพิเศษ
                                                                                                                                    ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา
21 กันยายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีสอบราคา  เพื่อสำหรับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  ประกอบด้วย         ๑.     เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล                   จำนวน ๓๐ เครื่อง         ๒.     ครุภัณฑ์เครื่องพิมพ์ Mutifunction ชนิดเลเซอร...
15 กันยายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา                 ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงและซ่อมแซมหลังคาสำนักงานวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจแ...
14 กันยายน 2558 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
การประมูลขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ชำรุด จำนวน 162 รายการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๑๖๒ รายการ โดยมีรายละเอียดและเงื่อนไขดังต่อไปนี้๑. คุณสมบัติของผู้เข้าร่วมประมูลซื้อ
9 กันยายน 2558 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง  ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน 1 หลัง       พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ  ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4430114 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558