มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 30 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

16 พฤษภาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสม...
16 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ประกาศเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประสงค์จะให้ผู้ที่สนใจเข้าเสนอราคาเช่าพื้นที่สำหรับใช้ถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุดดังนี้ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติชั้น 12 คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สาผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามประกาศขาย หรือให้เช่าผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้...
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่อ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...
11 พฤษภาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผลผู้ชนะการคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560
ตามที่โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุกลุ่มให้กับนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2560  ตามประกาศเลขที่ 3/2560 ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 โดยกำหนดยื่นใบสมัครระหว่างวันที่ 28 เมษายน – 8 พฤษภาคม 2560 เวลา 8.30 – 16.30 น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสมัครในวันที่ 9 พฤษภาคม 2560 ซึ่งมีผู้ยื่นใบสมัคร จำนวน 1 ราย โดยมหาวิทยาลัยได้พิจารณาคัดเลือกให้ บริษัท สยามซิตี้ ประกันภ...
5 พฤษภาคม 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน  ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ลิฟต์โดยสาร จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม
28 เมษายน 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุ สำหรับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  ตามรายละเอียด ดังนี้                     ๑.  ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ  ดัง...
26 เมษายน 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์  จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้                       ๑. ครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบที่ ๑  จำนวน ๘๐ ชุด
26 เมษายน 2560 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๓ รายการ แบบมีเงื่อนไข
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อเสื้อกิจกรรมสำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐จำนวน ๓ รายการ แบบมีเงื่อนไข -------------------------  
26 เมษายน 2560 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาสอบราคาจ้างปรับปรุงลานอเนกประสงค์ของโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา                                         

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455270 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558