มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 30 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

17 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
17 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน    LED TUBE  จำนวน ๒ รายการ  พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง     ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
14 พฤศจิกายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แคลอรี่ด้วยความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์แคลอรี่ด้วยความร้อน Differential Scanning Calorimeter (DSC) จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด ดังนี้                ...
14 พฤศจิกายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน ๑ ชุด  เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ตามรายละเอียด ดังนี้  
11 พฤศจิกายน 2559 โดย นิภาพร ทุกอย่าง
ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์   โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 11 - 16 พฤศจิกายน 2559)
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนและภูมิทัศน์กลุ่มอาคารเรียนรวมและกลุ่มอาคารหอพักนักศึกษาครุศาสตร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๗๙,๓๘๐,๐๐๐.๐๐ บาท (เจ็ดสิบเก้าล้านสามแสนแปดหมื่นบาทถ้วน...
9 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ถังปฏิกรณ์ชีวภาพ (Bioreactor) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
9 พฤศจิกายน 2559 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง    สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์เซลล์แบบอัตโนมัติ (Flow Cytometer) จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง
8 พฤศจิกายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง
             มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์  จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ตามรายการ ดังนี้              ๑. ครุภัณฑ์ตู้อบระบบสูญญากาศ (Vacuum oven)                จำนวน  ๑ เครื่อง
8 พฤศจิกายน 2559 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง
ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่องสอบราคาครุภัณฑ์ จำนวน ๔ รายการ พร้อมติดตั้ง สำหรับหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติ เลขที่ ๔๕/๒๕๕๙ ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๙  ซึ่งมีผู้ได้รับคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอราคาจำนวน ๒

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014176 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558