มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 50 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

5 พฤศจิกายน 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อวัสดุสำนักงาน  รายการกระดาษสำหรับจัดทำเอกสาร จำนวน ๒ รายการ  เพื่อใช้ในราชการและการเรียนการสอน   ของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙  ตามรายการ ดังนี้                กระดาษ ขนาด A๔   ชนิด ๘๐ แกรม                    จำนวน  ๘...
3 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS nonflame ; Graphite furnaces จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์โลหะหนัก AAS nonflame ; Graphite furnaces จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อใช้สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้...
3 พฤศจิกายน 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer , ICP-OES) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง  โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์หาปริมาณธาตุโลหะพร้อมอุปกรณ์ (Inductively coupled plasma optical emission spectrometer , ICP-OES) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัด...
29 ตุลาคม 2558 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อรถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจัดซื้อรถยนต์กระบะ จำนวน ๑ คัน  เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร โดยวิธีสอบราคา             ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้         ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ         ๒. ไม่เป็นผู...
28 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน (Ion Chromatography)  จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณไอออน  (Ion Chromatography) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีสอบราคา  กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสด...
28 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต  จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านปฏิกิริยาบนไมโครเพลทและคิวเวต จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยวิธีสอบราคา กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.   ณ งานพัสดุ กองคลัง อาคาร ๕ ชั้น ๑  แ...
27 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวีและวิซิเบิล : UV-VIS Spectrophotometer จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวัดการดูดกลืนแสงช่วงยูวีและวิซิเบิล  :  UV-VIS Spectrophotometer  จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง เพื่อใช้สำหรับ    ศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีสอบราคา  กำหนดยื่นซองสอบราคา  ในวันที่  ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๙  พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ตั้งแ...
27 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสง  (Atomic Absorption Spectrophotometer : AAS) จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
              ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสง  (Atomic Absorption  Spectrophotometer : AAS)  จำนวน  ๑  เครื่อง  พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับภาควิชาเคมี  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีสอบราคา 
27 ตุลาคม 2558 โดย วันเพ็ญ วงศ์วาลย์
สอบราคาซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง (Freeze Dryer)  จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมติดตั้ง
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   มีความประสงค์จะจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องทำแห้งแบบ   เยือกแข็ง (Freeze Dryer) จำนวน ๑ เครื่อง  พร้อมติดตั้ง   เพื่อใช้สำหรับศูนย์วิทยาศาสตร์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  โดยวิธีสอบราคา   กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่  ๒๗ ต...
ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างก่อสร้างรั้ว คสล. ศูนย์แม่สา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่สา อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๙๙,๙๒๘.๙๕ บาท (เก้าแสนเก้าหมื่นเก้าพันเก้าร้อยยี่สิบแปดบาทเก้าสิบห้าสตางค์) ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244236 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558