ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 7 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประกาศประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบส่งน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงระบบสูบน้ำจากคลองชลประทานสู่อ่างเวียงบัว ศูนย์แม่ริม (ครั้งที่ ๓) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
18 พฤษภาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ร่าง ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง  สำหรับอาคารโรงฝึกงานอุตสาหกรรมศิลป์ ศูนย์แม่ริม  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้                   ๑. เครื่องปรับอากาศ ขนาดไม่น้อยก...
18 พฤษภาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒)
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (ครั้งที่ ๒) ตามรายละเอียดดังนี้                     ๑.  ผู้มีสิทธิ์สมัครคัดเลือกจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
ร่าง ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง พร้อมระบบสาธารณูปโภคและภูมิทัศน์โดยรอบ ต่อจากที่ก่อสร้างบางส่วนแล้ว ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e – bidding)
16 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรชม จะจัดจ้างรายการจ้างผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและงานวิจัยจำนวน 11 สื่อ
สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรชม จะจัดจ้างรายการจ้างผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและงานวิจัยจำนวน 11 สื่อ ด้วยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้าง รายการจ้างผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและงานวิจัย จำนวน 11 สื่อ โดยวิธีตกลงราคา จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้ 1. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันราชการ ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทย...
16 พฤษภาคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศยกเลิกการคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐
ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่ ได้ประกาศรับสมัครคัดเลือกบริษัทประกันสุขภาพสำหรับนักศึกษาชาวต่างประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ตามประกาศเลขที่ ๒/๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๐  กำหนดยื่นใบสมัคร ตั้งแต่ในวันที่ ระหว่างวันที่ ๒๔ เมษายน – ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐  เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. และกำหนดพิจารณาเอกสารการสม...
16 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
ประกาศเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ประกาศเช่าพื้นที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ประสงค์จะให้ผู้ที่สนใจเข้าเสนอราคาเช่าพื้นที่สำหรับใช้ถ่ายเอกสารและให้บริการพิมพ์งานภายในมหาวิทยาลัย จำนวน 2 จุดดังนี้ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติชั้น 12 คณะวิทยาการจัดการ ศูนย์แม่สาผู้มีสิทธิ์เสนอราคาต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ผู้เสนอราคาต้องเป็นบุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคลผู้มีอาชีพตามประกาศขาย หรือให้เช่าผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ถูกระบุชื่อไว้...
ร่าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่ออาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนด้านหน้าอาคารการศึกษาพิเศษเชื่อมต่อ อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่ (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอน...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4744970 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558