ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 8 : หมวดหมู่ข่าวประกวดราคา ข่าวประกวดราคาต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รื่อง  การเช่าสถานที่ประกอบการร้านถ่ายเอกสาร และให้บริการพิมพ์งาน ภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
27 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
                      มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติการไหล (Rheometer) จำนวน ๑ ชุด เพื่อใช้สำหรับคณะเทคโนโลยีการเกษตร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์                    ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณ...
26 มกราคม 2560 โดย ธมภร สิริวุฒิพร
ประกาศขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ
ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่  มีความประสงค์ขายทอดตลาดเศษวัสดุและซากครุภัณฑ์ จำนวน ๗๖ รายการ โดยวิธีขายทอดตลาด เริ่มต้นที่วงเงิน ๑๕,๖๕๕ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยห้าสิบห้าบาทถ้วน) ซึ่งสามารถลงทะเบียนซื้อเอกสารการประมูลฯ ราคาชุดละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) ระหว่างวันที่ ๒๗ ...
23 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
         มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ตามรายการ โดยเสนอราคาผ่านระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ดังนี้              ๑. วัสดุหมึกพิมพ์ รุ่น
20 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างจัดทำสมุดตรามหาวิทยาลัย จำนวน ๓ รายการเพื่อใช้สำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย                    ๑. สมุดปกอ่อน           จำนวน ๒๖,๐๐๐ เล่ม                    ๒. สมุดรายงาน          จำนวน ๑๘,๐๐๐ เล่ม                    ๓. สมุดริมลวด           จำนวน ๑๐,๐๐...
20 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาจ้างจัดทำเข็มและเครื่องหมายนักศึกษา จำนวน ๘ รายการ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะจ้างจัดทำเข็มและเครื่องหมาย  จำนวน ๘ รายการ เพื่อใช้สำหรับนักศึกษา ประกอบด้วย              ๑. กระดุมเสื้อ
19 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ยกเลิกประกาศซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ  โดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market)
          ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ซื้อวัสดุหมึกพิมพ์ สำหรับเครื่องพิมพ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๙ รายการ โดยวิธี ตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) ลงวันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๐
17 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
สอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด  จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิด      จำนวน ๑๑๒ จุด พร้อมติดตั้ง  เพื่อใช้สำหรับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่    ๑. ระบบกล้องวงจรปิด อาคาร ๙๐ ปี ราชภัฏเชียงใหม่               จำนวน ๖๔ ตัว         &...
13 มกราคม 2560 โดย อัมภิกา จาปัญญะ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เรื่อง ประกวดราคาซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED TUBE จำนวน ๒ รายการ พร้อมติดตั้ง แบบมีเงื่อนไข ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) และเอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding) เลขที่ ๘/๒๕๖๐...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4430132 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558