มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 27 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

10 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีทำบุญอาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานจุดธูปเทียนบู...
10 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการจัดการความรู้ KM day ครั้งที่ 2 ตอน ”Show&Share บริการเชิงรุก ห้องสมุด” โดย สำนักหอสมุด มร.ชม.
            สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการจัดการความรู้ KM day ครั้งที่ 2 ตอน ”Show&Share บริการเชิงรุก ห้องสมุด” เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ณ ห้องมินิเธียเตอร์ อาคารสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ที่ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตรา...
9 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี มร.ชม. จัดโครงการพัฒนาบุคลากร สนอ. รุ่นที่ 1
            ผศ.สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพร้อมบรรยายพิเศษเรื่อง บุคลิกภาพและการให้บริการ ในโครงการพัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 6 มิถุนายน 2559 ณ อาคารที่พักสวัสดิการกองทัพอากาศ จ.ประจวบคีรีขันธ์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่
4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการอบรมภาษาจีน นักศึกษาโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ
            สำนักทะเบียนและประเมินผล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการอบรมภาษาจีนให้แก่นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ตามโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ณ ห้องเรียน 513 อาคาร 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีอา...
4 มิถุนายน 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
สำนักงานอธิการบดี ประชุมเตรียมความพร้อมบุคลากร ผู้เข้าร่วมกิจกรรมภายใต้โครงการ “พัฒนาบุคลากร สังกัดสำนักงานอธิการบดี”
            คุณสุนี พนันตา ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมด้วยคุณคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ ในนามผู้แทนผู้บริหารสำนักงานอธิการบดี กล่าวชี้แจงเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประกอบด้วย กองกลาง ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะงานอนามัยและสิ่
31 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การสอบคัดเลือกผู้สมัครศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2559 (การสอบภาคปฏิบัติ)
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี (รอบรับตรง) ประจำปีการศึกษา 2559 ในส่วนของวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 เป็นการสอบภาคปฏิบัติ ของผู้เข้าศึกษาสายศิลปศาสตร์บัณฑิตและ...
30 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. สอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มร.ชม. สอบคัดเลือกนักศึกษาประจำปีการศึกษา 2559
30 พฤษภาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
มร.ชม. ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2559
มร.ชม. ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครศึกษาต่อ ป.ตรี ประจำปีการศึกษา 2559           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการสอบคัดเลือกผู้สมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี  (รอบร...
17 พฤษภาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดการประชุมเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
            คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสัมมนาเตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ภาคเรียนที่ 1/2559 เพื่อเตรียมความพร้อม ความรู้ ประสบการณ์และเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมให้แก่นักศึกษา ก่อนการออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูในสถานการณ์จริงให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในปีนี้ได้จัดส่งนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาต่างๆ รวม 236 โรงเรียน จำนวน 20 สาขาวิชาเอก มีนักศึกษาออกฝึกปฏิบัติทั้งสิ้น 830 คน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตรา...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455258 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558