มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 27 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มร.ชม. ร่วมสนับสนุนของรางวัลเนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2559
มร.ชม. ร่วมสนับสนุนของรางวัลเนื่องในวันนักข่าว ประจำปี 2559          เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 คุณนราธิป ปากหวาน รักษาการหัวหน้างานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภ...
29 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. ภาควิชาคอมพิวเตอร์ คว้าโควตาภาคเหนือ โชว์การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18
             นายปวเรศ บวรภัทรวดี และ นายวชิรพันธ์ พิมพา นักศึกษาภาควิชาคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คว้าสิทธิ์ 1 ใน 4 ทีม ผ่านการคัดเลือกรอบภาคเหนือ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ การแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 18 (NSC 2016) ด้วยผลงานการพัฒนาโครงงานระบบควบคุมและดูแลสวนพรรณไม้เขตร้อน (ลำใย) ด้วยแพลตฟอร...
27 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
โค้งสุดท้ายการหาเสียงเข้มข้น ผู้สมัครผู้นำนักศึกษาเร่งทำคะแนน
โค้งสุดท้ายการหาเสียงเข้มข้น ผู้สมัครผู้นำนักศึกษาเร่งทำคะแนนผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมคณาจารย์ ร่วมรับฟังการปราศรัยของผู้สมัครนายกสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ณ บริเวณสนามจตุรคาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับนักศึกษา เมื่อว...
26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
สถาบันวิจัย มร.ชม. นำนักวิจัยลงพื้นที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับชุมชนบ้านช่อแล
                    เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559 ผศ.ดร.ศุภฤกษ์ ธาราพิทักษ์วงค์ รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา พร้อมตัวแทนนักวิจัยที่ทำงานวิจัยและการบริการวิชาการใ
23 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กิจกรรม CMRU Book Fair 2016 โดย สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
            เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมงานสัปดาห์หนังสือ CMRU Book Fair 2016 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สารุ่ง ตันตระกูล รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานให้พิธีเปิดกิจกรรม ภายในงานมีกิจกรรมมอบรางวัลการประกวดตราสัญลักษณ์สำนักหอสมุด การแข่งขันเล่านิทานอาเซียน ระดับประถมศึกษาตอนต้น และระดับประถมศึกษาตอนปลาย ชิงทุน...
23 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
การแสดงละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 19 ตอน ลับ 19 โดยนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดโครงการละครเวทีนิเทศโชว์ ครั้งที่ 19 ตอน ลับ19 ณ โรงละครกาดเธียเตอร์ ชั้น 5 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ เป็นโครงการแสดงศักยภาพของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ ผ่านการแสดงละครเวทีและการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวนสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ศริสา สอนศรี หัวหน้าภาควิชา...
22 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ.ภาคพิเศษ ร่วมเวียนเทียนวันมาฆบูชา เพื่ออนุรักษ์สืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและร่วมทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา
...
22 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นศ. ชมรมรปศ.จิตอาสาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) ร่วมกิจกรรมจิตอาสาทำแนวกันไฟ ใสปุ๋ยห่มดินภาวนา
                    นายกรกษิณ สามะนนถี นักศึกษาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานชมรมรปศ.จิอาสาพัฒนาสังคม (ภาคพิเศษ) นำนักศึกษาภาคพิเศษ จำนวน 104 คน เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการ รปศ.จิตอาสา...
21 กุมภาพันธ์ 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
คณะครูโรงเรียนสาธิต มร.ชม. เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าพร้อมติดตามผลการเรียน ณ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่
คณะครูโรงเรียนสาธิต มร.ชม. เข้าเยี่ยมศิษย์เก่าพร้อมติดตามผลการเรียนณ สถานศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่           นางกนกวรรณ มณีวรรณ พร้อมด้วยนางศิราณี  แพทอง ครูประจำโรงเรียนสาธิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนายมนตรกฤต  เพิ่งเติง นักวิชาการคอมพิ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5014175 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558