มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 28 : หมวดหมู่ข่าวกิจกรรม ข่าวกิจกรรมต่างๆภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ชมรมพุทธศาสตร์ มร.ชม. จัดค่ายชมรมพุทธ จิตอาสา กล้าทำดี
ชมรมพุทธศาสตร์ มร.ชม. จัดค่ายชมรมพุทธ จิตอาสา กล้าทำดี
นิทรรศการแสดงผลงาน “ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2016”
            เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2559 ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดงานนิทรรศการ “ศิลปศึกษานิพนธ์ ART THESIS EXHIBITION 2016” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานกาค้ากาดสวนแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ ผลงานแสดงภาพถ่ายโดยนักศึกษาภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่...
31 มีนาคม 2559 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.  ลงพื้นที่ บริการวิชาการและวิชาชีพ  แก่ชุมชนเป้าหมายด้านการบริการวิชาการของมหาวิทยาลัย
สถาบันวิจัยและพัฒนา มร.ชม.  ลงพื้นที่ บริการวิชาการและวิชาชีพ
25 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ธรรมมะกับสังคมไทย ศึกษาอย่างไร ให้เข้าใจพระพุทธศาสนา
            เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง ธรรมมะกับสังคมไทย ศึกษาอย่างไร ให้เข้าใจพระพุทธศาสนา ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 ตึก 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากพระครูสมุห์โอฬาร วชิร...
25 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
กิจกรรมอบรมสัมมนา “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์” โดยนักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มร.ชม.
            เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2559 นักศึกษาสาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรมอบรมสัมมนา ภายใต้หัวข้อ “การจัดการเรียนการสอนภาษาไทยเพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
23 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
MUSIC WORKSHOP 2016 วันที่ 2 WORKSHOP แซกโซโฟนจาก โก้ มิสเตอร์แซกแมน โดย ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.
            ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน MUSIC WORKSHOP 2016 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ งาน MUSIC WORKSHOP 2016 ในวันที่ 23 มีนาคม 2559 เป็นวันสุดท้ายของการจัดงาน ได้มีการ WORKSHOP เครื่องดนตรีแซกโซโฟน จากท่านวิทยากรคุณเศกพล อุ่...
22 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
MUSIC WORKSHOP 2016 วันที่ 1 WORKSHOP กีต้าร์จาก กอล์ฟ – ทีโบน โดย ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.
            ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงาน MUSIC WORKSHOP 2016 ระหว่างวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2559 โดยได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์รุทธ ประวัง คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
21 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
SAHAPANICH ELECTRONICA SHOWCASE 2016 งานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า โดย ภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมกับ บริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด
            เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2559 ภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ร่วมกับบริษัท สหพานิช เชียงใหม่ จำกัด จัดงานแสดงสินค้าและจำหน่ายสินค้า SAHAPANICH ELECTRONICA SHOWCASE 2016 ระหว่างวันที่ 21 - 23 มีนาคม 2559 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว รองคณบ...
20 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
White Music Senior recital concert 2016 งานนำเสนอผลงานทางดนตรี
            เมื่อวันที่ 19 มีนาคม 2559 หลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิต สาขาดนตรีศึกษา ภาควิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานนำเสนอผลงานทางดนตรี “ดนตรีนิทัศน์ White Music Senior recital concert 2016” ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศักราช ฟ้าขาว รองคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด การจัดงาน White Music Senior recital concert 2016 มีวัตถุประสงค์ เพื่อนเป็นการประกันคุณภาพการศึกษาของนั...
18 มีนาคม 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
งานสัมมนา “เทคนิคการแต่งข้อสอบภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์”
            เมื่อวันที่ 18 มีนาคม 2559 นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาภาษาไทย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดงานสัมมนาทางภาษาและวรรณกรรมไทย ในหัวข้อ “เทคนิคการแต่งข้อสอบภาษาไทย เพื่อให้ผู้เรียนเกิดทักษะการคิดวิเคราะห์” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244365 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558