มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

หน้า 52 : หมวดหมู่ข่าวผู้บริหาร ข่าวสารผู้บริหารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

26 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
คณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา เข้าเยี่ยมชมโครงการ
              เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2559 ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่พร้อมคณะผู้บริหารและบุคลากร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษาและคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนการปฏิรูประบบการเรียนรู้พร้อมคณะเดินทาง ในการเดินทางเข้าเยี่ยมชมโครงการผลิตและพัฒนาครูสู่ความเป็นเลิศ ณ อาคารอเนกป...
25 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ภาควิชาภาษาไทย มร.ชม. จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559
            เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ภาควิชาภาษาไทย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันสุนทรพจน์ภาษาไทยอุดมศึกษา นานาชาติ ประจำปี พ.ศ.2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจากท่านรองศาสตราจารย์ น.สพ.ศุภชัย ศรีธิวงค์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน สำหรับในวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 เป็นการแข่งขันสุนทรพจน์ของนักศึกษาไทย มีนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขัน...
24 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
มร.ชม. จัดการประชุมตัวแทน สทศ. ประจำสนามสอบ O-NET  ประจำปีการศึกษา 2558 สนามสอบจังหวัดเชียงใหม่ เขต 1 เขต 2 เขต 3 และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
            เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2559 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ผศ.ดร.อรพินทร์ ศิริบุญมา รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในฐานะประธานคณะทำงานตัวแทน สทศ. มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์โครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ
            เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2559 นายปรีชา ส่งกิตติสุนทร ผู้ช่วยราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ พระบรมมหาราชวัง พร้อมคณะ เดินทางมาประชาสัมพันธ์โครงการ “เยาวชนจิตอาสาเพื่อเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ” รุ่นที่ 4 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
19 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การศึกษาในประเทศฟินแลนด์”
            เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านให้การต้อนรับ Mrs.Kirsti Westphalen (ท่านทูต กีร์สติ เวสฟาเลน) เอกอัครราชทูตฟินแลนด์ประจำประเทศไทย ให้เกียรติเดินทางมาเป็นวิทยากรในการบรรยายเรื่อง “การศึกษาในประเทศฟินแลนด์” ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีท่าน ดร.ณรงค์ คองประเสริฐ ประธานคณะกรรมการ่างเสริ...
18 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
นายกเหล่ากาชาด ชม. ตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
            เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559 นางมลสุดา ชำนิประศาสน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่พร้อมคณะ ได้เข้าตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2558 โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ ห้องสะบันงา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทั้งนี้การเข้าตรวจเยี่ยมดูแลนักเรียนในพระร...
15 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
รองอธิการบดี มร.ชม. ร่วมให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในการเยี่ยมเยียนนักศึกษาทุนพระราชทานของมหาวิทยาลัย
            เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดบ้านให้การต้อนรับ มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยมีท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์สุกัญญา คำนวณสกุณี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นผู้กล่าวให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ในการที่ทางมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์  ได้วางแผนออกเดินทางเยี่ยมเยียนนักเรียน นักศึกษาทุนพระราชทานเพื่อการศึก...
14 กุมภาพันธ์ 2559 โดย วรนัย ไชยวงค์ญาติ
มร.ชม. ถวายราชสดุดีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันราชภัฏ 2559
                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีถวายราชสดุดี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยุ่หัว เนื่องในวันราชภัฏ วันแห่งเกียรติยศ เพื่อสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ทรงพระราชทานนาม "ราชภัฏ" ให้แก่วิทยาลัยครูทั่วประเทศ จนกระทั่งยกฐานะเป็น มหาวิทยาลัยราชภัฏจวบจนปัจจุบัน ทั้งนี้ได้รับเกียรติจาก รศ.ดร.ประพันธ์ ธรรมไชย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นตัวแทนกล่าวถวายราชสดุดี โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร แล...
13 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28
ภาพพิธีปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 "พิงคนครเกมส์" ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปีข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร....
9 กุมภาพันธ์ 2559 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
พิธีเปิดกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 “พิงคนครเกมส์”
            เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2559 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดพิธีเปิดการแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 28 “พิงคนครเกมส์” ณ สนามกีฬาสมโภชเชียงใหม่ 700 ปี ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากท่านหม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เดินทางมาร่วมเป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยนายปวิณ ...

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4918446 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558