มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย จัดนิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ 16”

7 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มร.ชม. จับมือ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่
จัดนิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนาในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ 16” ณ เมืองเมียวดี สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์เมื่อวันที่ 5 – 8 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์ใบลานศึกษา สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำโดยคุณดิเรก อินจันทร์ และคุณอนุชิต ณ สิงห์ทร เดินทางไปจัดนิทรรศการด้านอักษรธรรมล้านนา ในงาน “ปอยฟื้นฟูประเพณีชาวไท ครั้งที่ 16” ณ บ้านห้วยส้าน เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์ การเดินทางไปครั้งนี้มีคณะกรรมการจัดงานฝ่ายไทย คือ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่ เป็นแกนหลักในการดำเนินงาน ภายในงานมีกิจกรรมที่แสดงถึงวิถีชีวิต ประเพณี และวัฒนธรรมของชาวล้านนา (ไทยวน) ที่อาศัยอยู่ในพม่า เช่น ความรู้ด้านเอกสารโบราณ การสืบชะตา แข่งขันจ๊อยเอ้ย คร่าวฮ่ำ เผาข้าวหลาม แข่งขันปล่อยโคมสาย การแสดงดนตรีพื้นบ้าน การขับซอ ฟ้อนนก ฟ้อนเชิง เป็นต้น โดยในปี 2560 นี้ จัดเป็นครั้งที่ 16 ซึ่งตรงกับวันที่ 7 กุมภาพันธ์ เป็นวันชาติไทของชาวไทในเมียนมาร์ เพื่อลำลึกถึงบรรพบุรุษและแสดงออกถึงความเป็นเชื้อชาติไท ภายในงานมีชาวไทและชาวพม่าที่อาศัยในเมืองเมียวดีและใกล้เคียงเข้าร่วมงานอย่างล้นหลาม

ขอขอบคุณ : ข้อมูล , ภาพ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


         


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244657 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558