มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บริการวิชาการแก่ชุมชน เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา

7 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ม.ราชภัฏเชียงใหม่ บริการวิชาการแก่ชุมชน

เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา


            


เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560 นายอนุชิต ณ สิงห์ทร นักวิชาการศึกษา นายวีรพิชญ์ หิมารัตน์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และนายนฤเบศร์ ปูนพรม นางสาวกฤติมา จันทร์ละมูล นักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่เผยแพร่ความรู้ด้านใบลานและเอกสารโบราณล้านนา พร้อมให้ความรู้ความเข้าใจทางศิลปวัฒนธรรมล้านนา แก่กลุ่มผู้สูงอายุเทศบาลตำบลหนองป่าครั่ง ในโครงการส่งเสริมสนับสนุนการดำเนินงาน ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศบาลหนองป่าครั่ง จำนวน 35 คน ณ ศูนย์กิจกรรมและบริการผู้สูงอายุ เทศตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ขอขอบคุณ : ข้อมูล , ภาพ จากสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476359 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558