มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. มอบทุน แก่ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ม.ชิกะ และ ม. เทนริ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ แดนซากุระ

 

มร.ชม. มอบทุน แก่ นักศึกษาหลักสูตรภาษาญี่ปุ่น

ภายใต้โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ม.ชิกะ และ ม. เทนริ ก่อนเดินทางไปศึกษา ณ แดนซากุระ          ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวให้โอวาทและมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนมหาวิทยาลัยชิกะและมหาวิทยาลัยเทนริ ประเทศญี่ปุ่น  ในพิธีปฐมนิเทศและมอบทุนนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนประจำปี  2560 เมื่อวันที่ 10มีนาคม 2560  ณ ห้องประชุมเอื้องมอนไข่ ชั้น 2 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          ด้าน ผศ.ดร.ปทมรัศมิ์ นาคนิษฐนนต์ ผู้ช่วยอธิการบดี เปิดเผยว่า ในปีการศึกษา 2560   มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีนักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยนที่จะเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น ทั้งหมด 5 คน ประกอบด้วย นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยเทนริ จำนวน 2 คน ได้แก่  นางสาวกาญจนา  จันทร์แก้ว และนางสาวแพรวพิรุณ ไพรศรี  นักศึกษาโครงการแลกเปลี่ยน มหาวิทยาลัยชิกะ จำนวน 3 คน  ได้แก่  นายยศวริศ  แสนยาเกียรติคุณ  นายเปรมอนันต์  จันทร์ธิมา  และนางสาวอรพิมล  สิทธิ์คงเด่น โดยมีกำหนดระยะเวลาในการศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น เป็นเวลา 1 ปี

          ในการนี้ ดร.ปวีณา โฆสิโต ผู้อำนวยการสำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.มาโนชย์  นวลสระ คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และคณาจารย์ประจำภาควิชาภาษาตะวันออก หลักสูตรภาษาญี่ปุ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ยังได้กล่าวให้โอวาทและให้คำแนะนำ ในการศึกษาและการใช้ชีวิต ณ ประเทศญี่ปุ่น แก่นักศึกษาทั้ง 5 คน  

ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล: สำนักงานวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

          ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244658 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558