มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรม STEM Education นักศึกษาครู สายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2

11 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มร.ชม. จัดอบรม STEM Education นักศึกษาครู สายวิทยาศาสตร์ รุ่นที่ 2


                  


----> นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าอบรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

----> เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ที่ชั้น 15 และ ชั้น 2 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ผศ.ดร.กัลทิมา  พิชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครู โดยใช้กระบวนการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา (STEM Education) ซึ่งจัดขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักศึกษาสายครูด้านวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถนำความรู้ที่ได้ศึกษาจากในชั้นเรียนมาประยุกต์ใช้ก่อนออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพและการทำงานในอนาคต

----> ดังนั้น คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาด้านวิชาการและวิชาชีพครูฯ ในวันที่ 11 – 12 มีนาคม 2560 ให้แก่นักศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต สายวิทยาศาสตร์ ได้แก่ สาขาวิชาคณิตศาสตร์ สาขาวิชาเคมี สาขาวิชาชีววิทยา สาขาวิชาฟิสิกส์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป สาขาวิชาอุตสาหกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา จำนวนทั้งสิ้นกว่า 260 คน แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม โดยในภาคเช้านักศึกษาทั้งสองกลุ่มได้ระดมความคิดและลงมือปฏิบัติกิจกรรม Ping Pong Tower การสร้างหอคอยปิงปองให้สูงที่สุดและมีรากฐานที่มั่นคง กิจกรรมการบรรยายสะเต็มศึกษา และในภาคบ่าย ประกอบด้วย กิจกรรม สะเต็มระดับประถมศึกษา : เรือบรรทุกน้ำ กิจกรรมสะเต็มระดับมัธยมศึกษา : สนุกกับบันจี้จัมป์ ซึ่งภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมนักศึกษาจะได้ออกแบบเขียนชุดกิจกรรมสะเต็ม ซึ่งจะเป็นการบูรณาการความรู้ทางวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี กระบวนการทางวิศวกรรมและคณิตศาสตร์ ให้สามารถนำไปใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอนในระดับโรงเรียน สามารถเชื่อมโยงและแก้ไขปัญหาได้


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.


                              


              


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455295 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558