มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น 

โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ประจำปีงบประมาณ 2560 ลงพื้นที่โรงเรียนเป้าหมาย 4 แห่ง


คณะกรรมการดำเนินงานโครงการพัฒนายกระดับมาตรฐานการเรียนรู้และการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยง ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ประกอบด้วยคณาจารย์และบุคลากร สังกัดคณะครุศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา และสำนักหอสมุด ลงพื้นที่วิเคราะห์ความต้องการความช่วยเหลือของโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาส โดยใช้เครื่องมือวิเคราะห์สถานการณ์  (Situation Analysis) เพื่อระดมความคิดในการพัฒนานักเรียนจากผู้ที่เกี่ยวข้องซึ่งแบ่งเป็น 4 กลุ่มได้แก่ กลุ่มครูทั้งหมดในโรงเรียน กลุ่มตัวแทนนักเรียน/กรรมการนักเรียน กลุ่มผู้นำชุมชนและคณะกรรมการสถานศึกษา และกลุ่มผู้ปกครองนักเรียนเพื่อวิเคราะห์ความต้องการของโรงเรียนเพื่อเป็นพี่เลี้ยงทำงานร่วมกับสถานศึกษาในท้องถิ่น ในการนำองค์ความรู้วิชาการ ความเชี่ยวชาญบุคลากร ไปช่วยแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน และส่งเสริมให้คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษา ได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรงในการทำกิจกรรมร่วมกับชุมชนและสถานศึกษาในท้องถิ่น โดยเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2560 ที่ผ่านมา ได้ลงพื้นที่ในกลุ่มโรงเรียนเป้าหมายจำนวน 4 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนบ้านแม่ตะไคร้ ต.ทาเหนืออ.แม่ออน จ.เชียงใหม่ โรงเรียนวัดห้วยทราย ต.แม่ทา  อ.แม่ออน จ.เชียงใหม่  โรงเรียนวัดดอนชัย ต.แม่ทา  อ.แม่ออน   จ.เชียงใหม่ และโรงเรียนหมู่บ้านสหกรณ์ ต.บ้านสหกรณ์  อ.แม่ออน  จ.เชียงใหม่
ภาพ : นายณัฐพงษ์ วงค์จันทร์ตา  นักวิชาการศึกษา  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา 

        นายธีระพงษ์ ใจคำมา  รักษาการหัวหน้างานเทคโนโลยีสารสนเทศ  สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา

ข่าว : นางสาวจิณตมลรัศ  อาคะโรจน์    สำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244646 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558