มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหาร มร.ชม. ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7

 


                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์นาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 University Sports Tournament of Chiang Mai 7th 2017 (USTCM 2017)

                    เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2560 นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาทัวร์มาเมนต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 7 University Sports Tournament of Chiang Mai 7th 2017 (USTCM 2017) ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ สิงฆราช รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และผู้บริหารจากสถาบันต่างๆร่วมเข้าร่วมงานพิธีเปิดการแข่งขัน

                    การแข่งขันกีฬาทัวร์มาเม้นต์ของมหาวิทยาลัยในจังหวัดเชียงใหม่ เป็นการแข่งขันกีฬาของสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ทั้ง 12 สถาบัน ที่ประกอบด้วย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา , มหาวิทยาลัยพายัพ , มหาวิทยาลัยฟาร์อิสเทอร์น , สถาบันการพลศึกษา วิทยาเขตเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยแม่โจ้ , มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ , วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี เชียงใหม่ , สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เชียงใหม่ , มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย วิทยาเขตล้านนาและมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตเชียงใหม่

ทั้งนี้เพื่อสร้างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยใช้การแข่งขันกีฬาเป็นสื่อกลางในการสร้างความสัมพันธ์ พร้อมทั้งเป็นการส่งเสริมนักกีฬาที่มีความสามารถได้มีการแข่งขันเพื่อแสดงความสามารถทางกีฬา เรียนรู้การมีน้ำใจเป็นนักกีฬา มีความสมัครสมานสามัคคีระหว่างสถาบันอุดมศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455305 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558