มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะเทคโนโลยีการเกษตร มร.ชม. จัดอบรม "วัฒนธรรมข้าว 4 ภาค"

11 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่ จัดอบรม "วัฒนธรรมข้าว 4 ภาค"คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการอบรมให้ความรู้ เรื่อง “วัฒนธรรมข้าว 4 ภาค” ให้แก่นักศึกษาสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร ชั้นปีที่ 2 และ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต จำนวน 80 คน โดยมี อาจารย์ ดร.พวงเพชร พิมพ์จันทร์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีและพัฒนาการเกษตร เป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่อง ความหลากหลายของพันธุกรรมข้าวและการใช้ประโยชน์ และการฝึกปฏิบัติเทคนิคการวิเคราะห์คุณภาพข้าว เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ขอขอบคุณข้อมูล / ภาพ : นายสามารถ มณีมงคล นักวิชาการคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร ม.ราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476360 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558