มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

งานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2559

 


                    งานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” ประจำปีการศึกษา 2559

                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานในกิจกรรมงานประจำปีโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ “ชื่นช่อพวงคราม” เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2560 ณ ลานอเนกประสงค์ด้านหน้าอาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมให้เกียรติมอบโล่และเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้แก่นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ที่สร้างชื่อเสียงให้กับโรงเรียนระดับประเทศและระดับโรงเรียน ที่มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ จำนวน 8 คน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีพัฒนาการดีเด่นของระดับชั้นอนุบาล จำนวน 14 คน มอบเกียรติบัตรแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดี นักเรียนที่มีความประพฤติดีและนักเรียนที่มีจิตสาธารณะ ประจำปีการศึกษา 2559 ในระดับประถมศึกษา จำนวน 36 คน และมอบสัมฤทธิบัตรให้แก่นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ในระดับชั้นอนุบาล 3 และนักเรียนในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 จำนวน 124 คน

                    นอกจากนี้ในช่วงเย็นยังมีการเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงออกถึงพัฒนาการในแต่ละระดับชั้น อีกทั้งเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้ปกครองและครูได้พบปะสังสรรค์ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ร่วมกัน ทั้งยังมีกิจกรรมการแสดงของนักเรียนทุกระดับชั้น เพื่อสร้างความพร้อม ความมั่นใจ ความกล้าแสดงออกในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมให้กับนักเรียนโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม

พิธีมอบโล่ เกียรติบัตรและสัมฤทธิบัตร >> Click

กิจกรรมการแสดงของนักเรียน >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5455299 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558