มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. สานต่อนโยบายรัฐ เดินหน้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย เตรียมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน ปฏิบัติการ 55 วัน มี.ค. - เม.ย.60

 

มร.ชม. สานต่อนโยบายรัฐ เดินหน้าลดการใช้พลังงานไฟฟ้าภายในมหาวิทยาลัย

เตรียมติดตั้งหลอดประหยัดพลังงาน ปฏิบัติการ 55 วัน มี.ค. - เม.ย.60


                                    


นายคนึง กาบกันทะ ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่าตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ว่าจ้างห้างหุ้นส่วนจำกัดแกรนด์เฟมัสดำเนินงานภายใต้โครงการจัดซื้อหลอดประหยัดพลังงาน LED พร้อมติดตั้ง ในโครงการสนับสนุนหลอดประหยัดพลังงาน LED ในหน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษาของรัฐ ตามสัญญาเลขที่ 40/2560 ลงวันที่ 20 มกราคม 2560 ซึ่งทางบริษัทฯ จะเข้าดำเนินการเปลี่ยนหลอดประหยัดพลังงานตามอาคารสำนักงานและห้องเรียนทุกห้อง โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2560 จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2560 รวมระยะเวลา 55 วัน

ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงแจ้งประชาสัมพันธ์การดำเนินงานตามโครงการดังกล่าวให้ทุกหน่วยงานรับทราบโดยทั่วกัน และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้  ทั้งนี้หากท่านมีข้อสงสัยสามารถสอบถามข้อมูลโครงการดังกล่าว ได้ที่ กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ หมายเลขโทรศัพท์   053 -885 - 380-1

ข้อมูล กองอาคารสถานที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

  


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244657 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558