มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญร่วมงานสานสายใยสัมพันธ์ครอบครัวนิเทศศาสตร์ 23 เมษายน นี้ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 
 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ขอเชิญร่วมงานสานสายใยสัมพันธ์ครอบครัวนิเทศศาสตร์  23 เมษายน นี้

ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

นางสาววราภรณ์  ทิพย์พละ นักศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์ โครงการสานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์ แจ้งว่า ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กำหนดจัดโครงการสานสายใยสัมพันธ์ครอบครัวนิเทศศาสตร์ขึ้น ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 16.30 - 20.40 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

โครงการสานสายใยสัมพันธ์ครอบครัวนิเทศศาสตร์จัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมสืบสานอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของไทย ซึ่งในเดือนเมษายนของทุกปีถือเป็นช่วงเวลาที่ประชาชนคนไทยได้กลับมาพบปะพ่อแม่พี่น้องญาติผู้ใหญ่และร่วมประเพณีรดน้ำดำหัวซึ่งเป็นพิธีต่อเนื่องจากวันสงกรานต์ หรือวันปีใหม่ไทย เป็นประเพณีที่แสดงออกถึงความเคารพต่อบิดา มารดา ญาติผู้ใหญ่ ครูบาอาจารย์ ผู้มีพระคุณ เป็นการแสดงออกถึงความกตัญญูกตเวทีของผู้น้อยและขอขมาลาโทษผู้น้อยที่อาจเคยล่วงเกินผู้ใหญ่ทั้งยังเป็นการขอพรจากผู้ใหญ่เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ดังนั้นการจัดโครงการธุรกิจจำลอง ภายใต้ชื่อ "สานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์" จึงถือเป็นช่วงเวลาที่ครอบครัวนิเทศศาสตร์จะได้มีโอกาสพบคณาจารย์ เพื่อนพ้องน้องพี่ภาควิชานิเทศศาสตร์ และเป็นโอกาสอันดีที่ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน จะได้พบปะและพร้อมใจกันน้อมนำข้าวตอก ดอกไม้ ไทยทาน วัตถุบริวารทานและน้ำส้มป่อยดำหัว ขอขมาลาโทษและขอพรเนื่องในเทศกาลปีใหม่ไทย

          จึงขอเชิญชวนศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ร่วมงาน สานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์ ร่วมชมการแสดง รับประทานอาหารพื้นเมือง ชมการประกวดการแต่งกายสวยงาม ลุ้นรางวัลเกมสอยดาว และรดน้ำดำหัวคณาจารย์ ในวันอาทิตย์ที่ 23 เมษายน 2560   เวลา 16.30 - 20.40 น. ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  จำหน่ายบัตรราคา 200 และ 250

- บัตร 200 รับของที่ระลึกและสอยดาว 1 ครั้ง

- บัตร 250 รับของที่ระลึก สอยดาว 1 ครั้ง และรับชุดรดน้ำดำหัว 1 ชุด

ติดต่อซื้อบัตรได้ที่ นางสาววราภรณ์ ทิพย์พละ นักศึกษาฝ่ายประชาสัมพันธ์  โครงการสานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์

หมายเลขโทรศัพท์ 094-7065-372 และ 094-7288-415

 

ภาพ - ข้อมูล นักศึกษาโครงการสานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์

                 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว            นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                                 

ภาพ - ข้อมูล นักศึกษาโครงการสานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์

                 ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ (ภาคพิเศษ) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว            นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

                 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

                    

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244646 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558