ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มรภ.เชียงใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา

15 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

มรภ.เชียงใหม่ รวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อการศึกษา


        


สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประสานความร่วมมือ 2 หน่วยงาน รวบรวมองค์ความรู้ศิลปวัฒนธรรมและงานวิจัย สร้างสรรค์นวัตกรรม ภายใต้โครงการ “พัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา”

อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ด้วยความตระหนักถึงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา โดยเฉพาะการจัดการศึกษาและคุณภาพการเรียนการสอน ดังยุทธศาสตร์การผลิตบัณฑิตและสร้างโอกาสทางการศึกษาให้มีคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษาได้จัดทำโครงการพัฒนานวัตกรรมเพื่อการศึกษา เพื่อผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม และงานวิจัย พร้อมเผยแพร่ชุดนวัตกรรมเพื่อการศึกษาให้แก่นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร ประชาชน และชุมชนท้องถิ่น โดยความร่วมมือจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และสำนักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ซึ่งคณะทำงานได้สรุปองค์ความรู้ในการจัดทำสื่อนวัตกรรมการศึกษา จำนวน 11 สื่อ ได้แก่ องค์ความรู้ด้านศิลปะ วัฒนธรรม จำนวน 2 เรื่อง คือ ใบลาน และดนตรีพื้นเมือง องค์ความรู้จากงานวิจัย จำนวน 9 เรื่อง ได้แก่ การศึกษาการเพาะเห็ดสมุนไพร ถั่งเช่าสีทอง และการนำไปใช้ประโยชน์ , กลองบูชาในสังคมและวัฒนธรรมของชาวเชียงใหม่ , การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น การละเล่นพื้นบ้าน “บะข่างโว่” กรณีศึกษา : เทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ , การพัฒนาการเรียนรู้ครูการศึกษาพิเศษ โดยใช้เกมและการละเล่นพื้นบ้าน เพื่อพัฒนาทักษะทางสังคมสำหรับเด็กที่มีภาวะออทิซึมในห้องเรียนคู่ขนาน , แนวทางการสร้างมูลค่าเพิ่มของอาหารท้องถิ่นภาคเหนือ เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน วิเคราะห์จากมุมมองผู้บริโภค , แนวทางการอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีของชาวกะเหรี่ยง ตำบลบ้านจันทร์ อำเภอกัลยาณิวัฒนา จังหวัดเชียงใหม่ , ภูมิปัญญาพื้นบ้านล้านนากับการเสริมสร้างสุขภาพผู้สูงอายุ องค์การบริหารส่วนตำบลสะลวง อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ , การสื่อสารศิลปะผ้าไหมสันกำแพง สู่การสร้างการตระหนักและสืบทอดวัฒนธรรม และการวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมเพื่อการพัฒนาสื่อการจัดการเรียนรู้ โดยบูรณาการภูมิปัญญาท้องถิ่นที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตในชุมชน
ทั้งนี้ อาจารย์ ดร.กัลยา ใจรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา กล่าวเพิ่มเติมว่า การจัดทำสื่อนวัตกรรมการศึกษาในครั้งนี้จะจัดทำในรูปแบบแอนิเมชั่น เน้นความน่าสนใจ สร้างความเข้าใจ ชวนติดตาม สามารถอธิบายองค์ความรู้จากงานวิจัยไปสู่ประชาชนที่สนใจ เพื่อให้สามารถนำความรู้จากงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้จริง คาดว่านวัตกรรมทั้ง 11 เรื่อง จะแล้วเสร็จพร้อมเผยแพร่ในเดือนสิงหาคม 2560 และเผยแพร่บนเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย ตลอดจนเครือข่ายสังคมออนไลน์ของมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าว : สุกัญญา แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ที่มาข้อมูล : สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
ขอขอบคุณแฟ้มภาพ : งานประชาสัมพันธ์ มร.ชม. และภาพจากอินเทอร์เน็ต

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  

คือ การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และ เป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4265903 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558