มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ประถมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู”

15 มีนาคม 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มร.ชม. จัดโครงการ “ประถมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู”

               

---> ภาควิชาหลักสูตรและการสอน คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการ “ประถมศึกษาสู่มาตรฐานวิชาชีพครู” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษา ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานวิชาชีพครู ภาระหน้าที่ขององค์กรวิชาชีพ ตลอดจนฝึกทักษะการทำงาน การบริหารจัดการ และการทำงานร่วมกันเป็นหมู่คณะ ก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู เมื่อวันที่ 9 – 12 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา กรุงเทพมหานคร และชลบุรี โดยมีอาจารย์ ดร.ศศิธร  อินตุ่น  ผศ.นันทน์ภัส  บวรธีรวัฒน์  อาจารย์อรทัย  อินตา และอาจารย์สิตา  ทายะติ เป็นอาจารย์ผู้ควบคุม ซึ่งมีนักศึกษาสาขาวิชาการประถมศึกษา ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 49 คน

---> ทั้งนี้ ในวันที่ 10 มีนาคม 2560 ได้นำคณะนักศึกษาเข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง มาตรฐานวิชาชีพครู : แนวทางปฏิบัติตนก่อนฝึกประสบการณ์วิชาชีพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ เลขาธิการคุรุสภา กล่าวเปิดและบรรยายพิเศษร่วมกับคณะวิทยากรจากคุรุสภา ได้แก่ นายจันทร์ยงยุทธ บุญทอง ผู้อำนวยการกลุ่มสื่อสารองค์การ และนางสาวสุดา ด้วงเทพ พร้อมคณะ จากนั้นได้เข้ารับฟังการบรรยายเรื่อง การส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก นายวิวัฒน์  อ้นน่วม รองเลขาธิการคณะกรรมการ สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.) กล่าวเปิดพร้อมบรรยายพิเศษ มีนายธำรง น่วมศิริ รองเลขาธิการคณะกรรมการ สกสค. เป็นวิทยากรบรรยาย 

ข่าว : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่
ข้อมูล / ภาพ : อาจารย์อรทัย  อินตา คณะครุศาสตร์ ม.ราชภัฏเชียงใหม่

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476359 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558