มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สาขาวิชาสังคมศึกษา มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ “เศรษฐศาสตร์ แบบ Active learning : เทคนิคและวิธีการ”

 

สาขาวิชาสังคมศึกษา มร.ชม.

เชิญร่วมสัมมนาทางวิชาการ “เศรษฐศาสตร์ แบบ Active learning : เทคนิคและวิธีการ”                           


                  


สาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมรับฟังการสัมมนาทางวิชาการเรื่อง “เศรษฐศาสตร์ แบบ Active learning : เทคนิคและวิธีการ”   โดยวิทยากร ดร.เกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ครูสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34    สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ นักวิชาการผู้มากประสบการณ์  จึงขอเชิญชวนผู้สนใจเข้าร่วมการสัมมนาโดยไม่มีค่าใช้จ่ายในวันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560  เวลา 13.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ - ข้อมูล นักศึกษาสาขาวิชาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว              นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์

                   งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476366 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558