มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    พลเอกณัฐติพล กนกโชติ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ประธานในพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ และพิธีฉลองครบรอบ 7 ปี ของการก่อตั้ง เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วย พลโทวิษณุ ไตรภูมิ ผอ.ศปป 1 กอ.รมน. ผู้แทนผู้อำนวยการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) , นายกฤษณ์ ธนาวณิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ , ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ , ดร.วรจิตต์ เศณษฐพรรค์ คณบดีวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยจากสภาบันการศึกษาและประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ อาคาร 700 กิโลวัตต์ เชียงใหม่ เวิลด์ กรีน ซิตี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2560

                    ศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ โดยวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนทั้งจากกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร(กอ.รมน.) วิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และหน่วยงานที่การสนับสนุนจากภาครัฐและภาคเอกชนอีกมาหมาย เพื่อทำการวิจัย พัฒนา การบริการวิชาการแก่ชุมชนและท้องถิ่น การอนุรักษ์พลังงาน การใช้เซลล์แสงอาทิตย์และพลังงานทดแทนด้านอื่นๆในเกิดประสิทธิภาพ ทั้งเป็นการลดปริมาณการใช้ไฟฟ้าเพื่อการประหยัดค่าใช้จ่ายและการใช้พลังงานด้านอื่นๆอีกด้วย

                    นอกเหนือจากพิธีเปิดศูนย์การเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์ 700 กิโลวัตต์ ยังได้จัดให้มีการเยี่ยมชมผลงานการวิจัยต่างๆ ที่ทางวิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจฯได้ทำการวิจัยและพัฒนาขึ้น อาทิ PV DC Community Grid , Community Business , Smart Home , Smart Farm และ Bioenergy Cycle Center ที่เป็นการพัฒนาเพื่อเป้าหมายในการเป็นชุมชนฉลาดและประหยัดพลังงาน มีการนำพลังงานทดแทนในรูปแบบต่างๆมาใช้ประโยชน์ เพื่อสร้างชุมชนสีเขียวให้เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบัน

                    ทั้งนี้วิทยาลัยพัฒนาเศรษฐกิจและเทคโนโลยีชุมชนแห่งเอเชีย(adiCET) มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีจุดมุ่งหมายในการเป็นวิทยาลัยสีเขียวและเป็นต้นแบบชุมชนสีเขียวเพื่อการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืนในด้านพลังงาน อาหารและสิ่งแวดล้อม มีความพยายามอย่างยิ่งเพื่อที่จะบูรณาการพันธกิจทุกอย่างเพื่อเชื่อมโยงกัน ในด้านวิชาการ การวิจัย การพัฒนาและการบริการวิชาการ เพื่อให้เป็นประโยชน์แก่ชุมชน และเป็นไปตามเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ คือ “สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น”

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342863 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558