มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา “ความต้องการสารสนเทศในยุค ไทยแลนด์ 4.0” มุ่งโฟกัสจุดเปลี่ยนความต้องการด้านสารสนเทศคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าพัฒนาบริการสารสนเทศ

 

ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ มร.ชม. เชิญร่วมสัมมนา

“ความต้องการสารสนเทศในยุค ไทยแลนด์ 4.0”

มุ่งโฟกัสจุดเปลี่ยนความต้องการด้านสารสนเทศคนรุ่นใหม่ตั้งเป้าพัฒนาบริการสารสนเทศ

 

นายจิรพัฒน์  โพทะจันทร์ ประธานโครงการสัมมนา“ความต้องการสารสนเทศในยุค ไทยแลนด์ 4.0” แจ้งว่า  เนื่องด้วยนักศึกษา ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดโครงการสัมมนาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านสารสนเทศในยุคไทยแลนด์ 4.0 ศึกษาพฤติกรรมการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของประชากรในสังคมไทยยุคปัจจุบัน เพื่อนำไปประยุกต์ใช้ในการพัฒนาบริการสารสนเทศให้มีความสอดคล้องกับโลกในยุคปัจจุบัน ทั้งในแง่การนำเสนอ เนื้อหาที่นำเสนอ และช่องทางในการใช้สื่อเผยแพร่บริการข้อมูลสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับความต้องการของคนรุ่นใหม่ กลุ่มผู้ใช้บริการของห้องสมุดมหาวิทยาลัยในประเทศไทย ส่วนมากจะเป็นกลุ่มนักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปที่มีความต้องการสารสนเทศเพื่อใช้ในการศึกษาหาความรู้ จรรโลงใจและความบันเทิง ถ้าหากประเทศเข้าสู่ ยุค Thailand 4.0 ผู้ใช้บริการอาจมีความต้องการสารสนเทศที่ต่างไปจากเดิม รวมไปถึงการเข้าถึงสารสนเทศที่สะดวก ง่าย และรวดเร็ว ซึ่งกลุ่มผู้ใช้จะ มีความต้องการสารสนเทศที่ต่างกัน ในด้านการนำไปใช้และการศึกษาค้นคว้าต่อยอด  ดังนั้นผู้ให้บริการจึงจำเป็นต้องรับมือกับความต้องการสารสนเทศของผู้ใช้ในยุค Thailand 4.0 เพื่อนำมาพัฒนาและแก้ไขปัญหา ทางด้านการจัดหาทรัพยากรสารสนเทศให้ตรงตามความต้องการของผู้ใช้ และนำไปสู่ความพึงพอใจของผู้ใช้บริการที่แท้จริงดังนั้นจึงมีการจัดบรรยายเรื่อง “Thailand 4.0”ซึ่งเป็นการบรรยายทำความรู้จักกับคนไทยยุค Thailand 4.0 และเสวนาในหัวข้อ “จะรู้ความต้องการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0  ได้อย่างไร” ซึ่งจะเป็นการรับมือหรือเตรียมความพร้อม  ของผู้ให้บริการกับความต้องการสารสนเทศในยุคนั้น

จึงขอเชิญชวนผู้สนใจ  เข้าร่วมการสัมมนาในหัวข้อ “ความต้องการสารสนเทศในยุค ไทยแลนด์ 4.0” ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560  เวลา 08.00 – 12.00 น. ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งได้ทางหมายเลขโทรศัพท์ 062 – 248 – 4921


 

ภาพ - ข้อมูล นักศึกษา ภาควิชาสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว            นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 กำหนดการจัดสัมมนา

เรื่อง “ความต้องการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560

ณ อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ ชั้น 15 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

08.00 – 08.15 น.

ลงทะเบียน

08.15 – 08.30 น.

พิธีเปิด โดย อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม

08.30 09.00 น.

บรรยายเรื่อง Thailand 4.0 โดย นางสาววัชราพร กันธิมา

09.00 10.30 น.

เสวนาเรื่อง จะรู้ความต้องการสารสนเทศในยุค Thailand 4.0  ได้อย่างไร โดย

นางสาวกมลพร วิถี เป็นผู้ดำเนินการการเสวนา

นายนัฐพงษ์ จันทร์จอม

นางสาวสุจิตรา สงเรือง

นางสาวเยาวเรศ อุ่นอกแดง

10.30 10.45 น.

พักทานอาหารว่าง

10.4511.45 น.

กิจกรรม แบ่งกลุ่มผู้เข้าร่วมเพื่อทำกิจกรรมหัวข้อ “นักสารสนเทศ 4.0 เป็นอย่างไร?

11.45 – 12.00 น.

·           ประธานโครงการกล่าวสรุปการสัมมนาเรื่อง “ความต้องการสารสนเทศในอนาคต”

·           พิธีปิด โดย อาจารย์ ดร.สุทธินันท์ ชื่นชม 

 

 หมายเหตุ กำหนดการอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

 เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 

 

 

 

 


รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244641 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558