มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ประกาศสอบราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติเตาถ่าน

27 มีนาคม 2560 โดย สุธีย์ สุกะโต
 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

เรื่อง  สอบราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติบริเวณเตาถ่าน  ศูนย์แม่ริม

----------------------------------

               มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มีความประสงค์จะสอบราคาจ้างปรับปรุงอ่างเก็บน้ำธรรมชาติ บริเวณเตาถ่าน  ก่อสร้าง  ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ศูนย์แม่ริม  อำเภอแม่ริม  จังหวัดเชียงใหม่

               ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้  เป็นเงินทั้งสิ้น 1,328,800 บาท (หนึ่งล้านสามแสนสองหมื่นแปดพันแปดร้อยบาทถ้วน)

              ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

              1.  ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพรับงานจ้างที่สอบราคาจ้าง

              2.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว หรือไม่เป็นผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ

              3.  ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่น ณ วันประกาศ      สอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม ตามข้อ 1.6

              4. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย    เว้นแต่รัฐบาล ของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นว่านั้น

              5. ผู้เสนอราคาหรือผู้ที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ

              6.  ผู้เสนอราคาที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซด์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

              7.  ผู้เสนอราคาที่ชนะการสอบราคาจ้างฯ ซึ่งได้เป็นคู่สัญญากับมหาวิทยาลัยจะต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีเงินฝากกระแสรายวัน เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้ง ซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาท  คู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

              8. ผู้เสนอราคาต้องเป็นนิติบุคคลและมีผลงานการก่อสร้างประเภทเดียวกันกับงานที่ประกาศสอบราคาจ้างในวงเงินไม่น้อยกว่า 660,000  บาท (หกแสนหกหมื่นบาทถ้วน) และเป็นผลงานที่เป็นคู่สัญญาโดยตรงกับส่วนราชการ  หน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นซึ่งมีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น  รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานเอกชนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เชื่อถือได้  ทั้งนี้ มหาวิทยาลัยไม่รับพิจารณาผลงานก่อสร้างของผู้รับจ้างที่เป็นคู่สัญญาซึ่งมีการช่วงงานทั้งหมดหรือบางส่วน  ไม่ว่าจะเป็นการช่วงงานให้ผู้อื่นหรือรับช่วงงานมาจากผู้อื่น

              กำหนดดูสถานที่ก่อสร้าง  ในวันที่ 5 เมษายน 2560  ตั้งแต่เวลา  10.00 น. ถึงเวลา  10.30 น. ทั้งนี้  ให้ผู้ประสงค์เสนอราคามาพบผู้นำชี้สถานที่ก่อสร้าง ณ อาคารอเนกประสงค์ด้านภาษา  เทคโนโลยีสารสนเทศและวิทยบริการ  ศูนย์แม่ริม   ตั้งแต่เวลา  10.00  น. เป็นต้นไป

           กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 27  มีนาคม  2560 ถึงวันที่  10 เมษายน  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา  16.30  น.   งานพัสดุ  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร  5 ชั้น 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่  และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคา  ในวันที่  11  เมษายน  2560  ตั้งแต่เวลา 10.00 น.   เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารสอบราคาในราคาชุดละ 100 บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน)  และยื่นซองสอบราคาจ้างได้ที่ งานพัสดุ  กองคลัง  สำนักงานอธิการบดี  อาคาร  5  ชั้น  1  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่   ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 27  มีนาคม  2560 ถึงวันที่  10 เมษายน  2560 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 16.30  น. ดูรายละเอียด ได้ที่เว็บไซต์ www.gprocurement.go.th  และwww.cmru.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-885369 ในวันและเวลาราชการ

  

                                     ประกาศ ณ วันที่   27  เดือน  มีนาคม  พ.ศ.  2560

 

(ดร.ถนัด  บุญชัย)

รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

 


ไฟล์แนบ ::

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346264 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558