ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up Applied Art Thesis Exhibition 2017

8 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017


            

----> ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017” ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 เมษายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

----> เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ผลงาน ด้วยการสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบด้านสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์โฆษณา และการสร้างสรรค์ออกแบบประยุกต์ศิลป์รูปแบบต่างๆ สอดรับการเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ และสอดคล้องกับการแนวทางการพัฒนาประเทศ

----> ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมผลงานของนักศึกษาและการมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่นำความรู้ด้านศิลปกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นรากฐานที่สามารถต่อยอดและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

----> สำหรับนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition  2017” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 - 11 เมษายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สามารถร่วมชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ขอขอบคุณรูปหมู่ : ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click  เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530327 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558