มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up Applied Art Thesis Exhibition 2017

8 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

พ่อเมืองเชียงใหม่ ให้เกียรติเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017


            

----> ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เชิญชมนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017” ตั้งแต่วันนี้ถึง 11 เมษายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่

----> เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นายปวิณ ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานพิธีเปิดนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition 2017” ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ซึ่งจัดโดยนักศึกษาชั้นปีสุดท้าย ภาควิชาศิลปกรรม หลักสูตรออกแบบประยุกต์ศิลป์ เพื่อเผยแพร่ผลงานต่อสาธารณชน จำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ผลงาน ด้วยการสร้างสรรค์งานให้มีประสิทธิภาพ ยกระดับผลิตภัณฑ์ที่มีในท้องถิ่น ส่งเสริมด้านการประชาสัมพันธ์ อาทิ การออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ การออกแบบผลิตภัณฑ์ การออกแบบด้านสื่อมัลติมีเดีย ด้านภาพยนตร์โฆษณา และการสร้างสรรค์ออกแบบประยุกต์ศิลป์รูปแบบต่างๆ สอดรับการเป็นศูนย์กลางทางศิลปวัฒนธรรมของจังหวัดเชียงใหม่ในส่วนภูมิภาคของประเทศ และสอดคล้องกับการแนวทางการพัฒนาประเทศ

----> ทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ได้กล่าวชื่นชมผลงานของนักศึกษาและการมุ่งเน้นการจัดการเรียนการสอนของภาควิชาที่ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาประเทศ โดยเฉพาะการส่งเสริมสินค้าและผลิตภัณฑ์ของท้องถิ่นที่นำความรู้ด้านศิลปกรรมมาใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นรากฐานที่สามารถต่อยอดและพัฒนาไปสู่เชิงพาณิชย์ได้ในอนาคต พร้อมทั้งเยี่ยมชมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาในการสร้างสรรค์ผลงานให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้นต่อไป

----> สำหรับนิทรรศการออกแบบประยุกต์ศิลป์นิพนธ์ “Grow up  Applied  Art Thesis Exhibition  2017” จัดขึ้นตั้งแต่วันที่ 7 - 11 เมษายน 2560 ณ ลานโปรโมชั่น ชั้น 3 อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ สามารถร่วมชมนิทรรศการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น


ข่าว / ภาพ : สุกัญญา  แก้ววรรณ  นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ขอขอบคุณรูปหมู่ : ภาควิชาศิลปกรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มร.ชม.


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click  เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476368 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558