ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาคพิเศษรั้วดำเหลืองผนึกกำลังทำดีเพื่อสังคมรวมพลจัดทำแนวกั้นไฟป่า อ.เชียงดาว หวังลดปัญหาไฟป่า - บรรเทาภัยแล้ง คืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชน

 

นักศึกษาภาคพิเศษรั้วดำเหลืองผนึกกำลังทำดีเพื่อสังคมรวมพลจัดทำแนวกั้นไฟป่า อ.เชียงดาว

หวังลดปัญหาไฟป่า - บรรเทาภัยแล้ง คืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชนสิบเอกณัชพงษ์ธนัญ วงษ์สานิล คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการแนวป้องกันไฟป่า ที่พักสงฆ์ดำรงธรรม(ห้วยหลวง) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียนรู้การมีจิตสาธารณะด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดจากไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว เป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล โดยการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะทำลายลูกไม้ กล้าไม้เล็กๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพเปลี่ยนเป็นพื้นที่โล่ง ทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและเกิดภัยแล้งตามมาอีกด้วย นอกจากนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟป่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแต่ธรรมชาติเท่านั้น หากเกิดการลุกลามไปยังชุมชนที่อยู่อาศัยก็จะเกิดความเสียหายของทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเกิดการบาดเจ็บล้มตายได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวการทำแนวกันไฟจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า ลดปัญหามลพิษ ควบคุมหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อชุมชนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่อาจลุกลามมายังชุมชน ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างแนวป้องกันไฟป่า ณ ที่พักสงฆ์ดำรงธรรม (ห้วยหลวง) ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า ลดปัญหามลพิษที่เกิดจากเพลิงไหม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติลดวิกฤตภัยแล้งข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ:นายพงษ์รักษ์ ยศอ่อน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : นางสาวณัฐจิตกานต์ พุทธศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530327 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558