มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาภาคพิเศษรั้วดำเหลืองผนึกกำลังทำดีเพื่อสังคมรวมพลจัดทำแนวกั้นไฟป่า อ.เชียงดาว หวังลดปัญหาไฟป่า - บรรเทาภัยแล้ง คืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชน

 

นักศึกษาภาคพิเศษรั้วดำเหลืองผนึกกำลังทำดีเพื่อสังคมรวมพลจัดทำแนวกั้นไฟป่า อ.เชียงดาว

หวังลดปัญหาไฟป่า - บรรเทาภัยแล้ง คืนธรรมชาติอุดมสมบูรณ์สู่ชุมชนสิบเอกณัชพงษ์ธนัญ วงษ์สานิล คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า นักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้จัดทำโครงการแนวป้องกันไฟป่า ที่พักสงฆ์ดำรงธรรม(ห้วยหลวง) เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เรียนรู้การมีจิตสาธารณะด้วยการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม

คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ กล่าวต่อไปว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เล็งเห็นปัญหาที่เกิดจากไฟป่า ซึ่งเป็นสาเหตุหลักที่ทำลายพื้นที่ป่าอย่างรวดเร็ว เป็นการทำลายสภาพสมดุลของระบบนิเวศอย่างมหาศาล โดยการเกิดไฟป่าแต่ละครั้งจะทำลายลูกไม้ กล้าไม้เล็กๆ ในป่า ทำให้หมดโอกาสเติบโต เนื้อไม้เสื่อมคุณภาพลงสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ก็แปรสภาพเปลี่ยนเป็นพื้นที่โล่ง ทำให้สัตว์ป่าไม่มีที่อยู่อาศัย เกิดความผันแปรของสภาวะภูมิอากาศของโลก ส่งผลให้เกิดภาวะโลกร้อนและเกิดภัยแล้งตามมาอีกด้วย นอกจากนี้ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากไฟป่าไม่ได้ส่งผลกระทบเพียงแต่ธรรมชาติเท่านั้น หากเกิดการลุกลามไปยังชุมชนที่อยู่อาศัยก็จะเกิดความเสียหายของทรัพย์สินหรือแม้กระทั่งเกิดการบาดเจ็บล้มตายได้ ด้วยสาเหตุดังกล่าวการทำแนวกันไฟจึงเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า ลดปัญหามลพิษ ควบคุมหมอกควันที่เกิดจากไฟไหม้ เป็นการอนุรักษ์ธรรมชาติและป้องกันผลกระทบต่อชุมชนจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าที่อาจลุกลามมายังชุมชน ดังนั้น คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้ตระหนักถึงปัญหาดังกล่าวจึงได้ดำเนินการจัดกิจกรรมสร้างแนวป้องกันไฟป่า ณ ที่พักสงฆ์ดำรงธรรม (ห้วยหลวง) ตำบลแม่นะ อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการเกิดไฟไหม้ป่า ลดปัญหามลพิษที่เกิดจากเพลิงไหม้และอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้อุดมสมบูรณ์เป็นแหล่งต้นน้ำตามธรรมชาติลดวิกฤตภัยแล้งข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ภาพ:นายพงษ์รักษ์ ยศอ่อน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข้อมูล : นางสาวณัฐจิตกานต์ พุทธศาสตร์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมนักศึกษาภาคพิเศษ

           มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244658 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558