ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นิเทศศาสตร์ราชภัฏฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อ “T + Social รู้ทันสื่อ”เตรียมผุดเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ" สร้างความตระหนักในการเสพสื่อแก่ประชาชน

 

นิเทศศาสตร์ราชภัฏฯ จัดกิจกรรมให้ความรู้เยาวชนภายใต้ชื่อ “T + Social รู้ทันสื่อ”

เตรียมผุดเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ"

สร้างความตระหนักในการเสพสื่อแก่ประชาชน     
อาจารย์สมบัติ คำบุญสูง รองผู้อำนวยการโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม T + Social รู้ทันสื่อ ของนักศึกษากลุ่มการสื่อสารมวลชนชั้นปีที่ 3 รายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษ  เพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชมรม MEDIA CMRU เมื่อวันศุกร์ ที่ 7 เมษายน 2560  ณ หอประชุมโรงเรียนสันป่าตองวิทยาคม อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกิจกรรม T + Social รู้ทันสื่อ ใช้โซเชียล ไม่ใช่โซเชียลใช้ ซึ่ง เป็นการลงพื้นที่จัดกิจกรรมระหว่างนักศึกษา ภาควิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมกับเด็กและเยาวชนโรงเรียนต่าง ๆ  ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่โดยมุ่งเน้นให้เด็กและเยาวชนเรียนรู้และเข้าใจเรื่องการรู้เท่าทันสื่อด้วยตนเองโดยเกิดจากความคิด ความรู้ ความต้องการภายใน เป็นแรงผลักดัน จนสามารถถอดบทเรียนเพื่อเผยแพร่ต่อไปยังเด็กและเยาวชนและประชาชนทั่วไปให้รับสื่ออย่างมีสติ

ทั้งนี้ นักศึกษารายวิชาการจัดกิจกรรมพิเศษเพื่อการประชาสัมพันธ์และการสื่อสารองค์กร ภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และชมรม MEDIA CMRU ยังได้เตรียมจัดกิจกรรมเวที ฅนทันสื่อสายเหนือ "สื่อสาร-สร้างสรรค์-ทันสื่อ"  ขึ้นในวันอาทิตย์ ที่ 23 เมษายน 2560 เวลา 17.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์สามกษัตริย์อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่เพื่อนำเสนอผลงานด้านสื่อของนักศึกษา  ภาควิชานิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่และการถอดบทเรียนจากการลงพื้นที่  ให้ความรู้ด้านการรับสื่อแก่นักเรียนภายในสถานศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนผู้สนใจร่วมงานได้ตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

ภาพ - ข่าว : นางสาวพิมพ์ศิริ จินาจันทร์ นักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ

                มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ

                สำนักประชาสัมพันธ์จังหวัดเชียงใหม่ ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530326 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558