ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กองกลาง สนอ. มร.ชม. พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

19 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

กองกลาง สนอ. มร.ชม. พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

             

----> เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และตัวแทนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะทำงาน ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 และประชุมเปิดหน่วยกองกลาง 

----> ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดเข้ารับการตรวจสอบ ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ และงานนิติการ ในด้านการเงิน (สินทรัพย์และวัสดุ ค่าใช้จ่าย) การเบิกจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุตามโครงการฯ ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน การสอบทานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ติดตามการใช้งบประมาณตามไตรมาส การตรวจและติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การตรวจสอบตามนโยบายกระทรวง กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัย และหนังสือสั่งการ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ตรวจสอบบัญชีเพื่อการบริหาร ความผิดทางละเมิดและแพ่ง สัญญาการรับทุน และฐานข้อมูลลูกหนี้ รวมถึงกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย และกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4530327 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558