มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

กองกลาง สนอ. มร.ชม. พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

19 เมษายน 2560 โดย สุกัญญา แก้ววรรณ
 

กองกลาง สนอ. มร.ชม. พร้อมเข้ารับการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ 2560

             

----> เมื่อวันที่ 19 เมษายน 2560 ณ ห้องเอื้องแววมยุรา อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นางศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการกองกลาง รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยหัวหน้างาน และตัวแทนบุคลากรสำนักงานอธิการบดี ให้การต้อนรับ ผศ.พุทธมน สุวรรณอาสน์ ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน และคณะทำงาน ในการเข้าปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการตรวจสอบประจำปีงบประมาณ 2560 และประชุมเปิดหน่วยกองกลาง 

----> ซึ่งมีหน่วยงานในสังกัดเข้ารับการตรวจสอบ ได้แก่ งานบริหารทั่วไป งานเลขานุการการประชุม งานประชาสัมพันธ์ งานยานพาหนะ และงานนิติการ ในด้านการเงิน (สินทรัพย์และวัสดุ ค่าใช้จ่าย) การเบิกจ่ายเงินและการจัดหาพัสดุตามโครงการฯ ติดตามผลการดำเนินงานการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในของหน่วยงาน การสอบทานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ ติดตามการใช้งบประมาณตามไตรมาส การตรวจและติดตามการปฏิบัติตามแผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน การตรวจสอบตามนโยบายกระทรวง กรมบัญชีกลาง มหาวิทยาลัย และหนังสือสั่งการ ตรวจสอบการบริหารงบประมาณ ตรวจสอบบัญชีเพื่อการบริหาร ความผิดทางละเมิดและแพ่ง สัญญาการรับทุน และฐานข้อมูลลูกหนี้ รวมถึงกองทุนสนับสนุนการบริหารของมหาวิทยาลัย และกองทุนก่อสร้างองค์พระมหาเจดีย์ เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการตรวจสอบภายในของส่วนราชการ พ.ศ.2551 และข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ว่าด้วย สำนักงานตรวจสอบภายใน พ.ศ.2557

ข่าว / ภาพ : สุกัญญา  แก้ววรรณ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558