มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด

                    ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการจัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อน To Be Number One ต้านยาเสพติด อายุไม่เกิน 17 ปี ครั้งที่ 33 ประจำปี 2560 ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา การจัดการแข่งขันกีฬายุวชนภาคฤดูร้อนในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้เยาวชนในท้องถิ่นได้มีกิจกรรมแสดงออกความสามารถด้านกีฬาและมีสุขภาพที่แข็งแรง ส่งเสริมให้เยาวชนใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด และเป็นการสร้างเครือข่ายทางการกีฬาให้แก่เยาวชนในท้องถิ่นต่างๆ

                    กีฬายุวชนภาคฤดูร้อนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้เริ่มจัดการแข่งขันมาตั้งแต่ปีพุทธศักราช 2524 และในการแข่งขันทุกครั้งที่ผ่านมาถือว่าประสบผลสำเร็จด้วยดี และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ โดยในปีนี้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่จัดการแข่งขันเป็นครั้งที่ 33 ทั้งหมด 4 ชนิดกีฬา โดยมีทีมเข้าร่วมการแข่งขันรวม 67 ทีม ประกอบด้วย ฟุตบอลชายจำนวน 11 ทีม , ฟุตซอลชาย จำนวน 16 ทีม , บาสเกตบอลชาย จำนวน 14 ทีม และ บาสเกตบอลหญิง จำนวน 8 ทีม , วอลเลย์บอลชาย จำนวน 12 ทีม และวอลเลย์บอลหญิง จำนวน 6 ทีม โดยจะทำงานแข่งขันระหว่างวันที่ 19-30 เมษายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ สามารถติดตามผลการแข่งขันได้ทาง http://www.offstu.cmru.ac.th/sport

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558