มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

โค้งสุดท้าย ก่อนวันเลือกตั้ง ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา 2560 (รอบ2) หาเสียงเข้มข้น เชิญชวนนักศึกษาภาคปกติ พกบัตรนักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกเบอร์ที่ใช่ 24 เมษายนนี้

 โค้งสุดท้าย ก่อนวันเลือกตั้ง ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา 2560 (รอบ2) หาเสียงเข้มข้น

เชิญชวนนักศึกษาภาคปกติ พกบัตรนักศึกษายืนยันสิทธิ์เลือกเบอร์ที่ใช่ 24 เมษายนนี้

กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติ ทุกชั้นปี ร่วมใช้สิทธิ์เลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่2) ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เวลา 08.00 - 15.00 น.

โดยมีผู้สมัคร 2 หมายเลข ได้แก่

หมายเลข 1 นายณัฐกร ซังซื้อมูล (นอร์ธ) พรรคลูกพิฆเนศพัฒนา ชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

หมายเลข 2 นาย วรกิจ สัตยวงค์ (แดช) พรรครวมพลังนักศึกษา ชั้นปีที่3 คณะครุศาสตร์                             สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ

จึงขอเชิญชวนนักศึกษาภาคปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ไปใช้สิทธิ์ใช้เสียงโดยนำหลักฐานบัตรประจำตัวนักศึกษายืนยันใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้งตามวันเวลาและสถานที่ดังกล่าว

 

ภาพบรรยากาศการปราศรัยนโยบายพรรค ผู้สมัครนายกองค์การนักศึกษา ประจำปี 2560

เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2560 ณ CMRU FOOD CENTER ศูนย์อาหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 


ภาพ - ข้อมูล: นายธวัชชัย สร้อยฟ้า - นายสยมภู อะโน นักวิชาการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา

                  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ / องค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244661 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558