มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ขอเชิญคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ร่วมลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ร่วมใช้สิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ขอเชิญคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ร่วมลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ร่วมใช้สิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560

                   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น.   ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่                          ขอเชิญคณาจารย์ผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ  ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ร่วมใช้สิทธิ์ในวันศุกร์ที่ 21 เมษายน 2560                   ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครรับเลือก เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560  จำนวน  2 หมายเลข ได้แก่

-          หมายเลข 1 ผศ.ดร.กรวีร์  ชัยอมรไพศาล ภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ

-          หมายเลข 2 รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346262 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558