มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

       

มร.ชม. กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการของทรัพยากรบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน ตามภารกิจให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งเป็นองค์กรจัดการศึกษาจึงต้องมีการเสริมสร้างทักษะความรู้การบริหารงานของบุคลากรระดับผู้บริหาร สายวิชาการ เพิ่มวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างรอบด้านในฐานะเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสริมสร้างบรรทัดฐานให้แก่องค์กรในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ การก้าวทันการเปลี่ยนด้านการบริหารหน่วยงานพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ตลอดจนมีความรักความสามัคคีกันในองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ในการบริหารงาน ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ในการบริหารคนและการบริหารงานให้ผู้บริหารได้รับความรู้ และก้าวทันพร้อมกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย และการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะ ภาควิชา สถาบัน สำนัก กอง ในการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งในกลุ่มผู้บริหารและระหว่างกลุ่มผู้บริหารร่วมกันให้สามารถดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาทีมบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้การบริหารจัดการร่วมกันสามารถขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งเสริมให้ผู้บริหารได้เปิดโอกาสเพิ่มวิสัยทัศน์การทำงานที่กว้างไกลขึ้นและทันต่อสถานการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารได้อย่างเป็นระบบมีเหตุมีผลโดยมีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558