ร่วมแสดงความไว้อาลัย
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

 

       

มร.ชม. กำหนดจัดโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560


 

อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รักษาราชการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ในฐานะสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเน้นการพัฒนาชุมชน โดยอาศัยการบูรณาการของทรัพยากรบุคคลและวิชาการของมหาวิทยาลัยเพื่อจัดการเรียนการสอน ตามภารกิจให้เกิดความก้าวหน้าทางวิชาการ การบริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  ซึ่งเป็นองค์กรจัดการศึกษาจึงต้องมีการเสริมสร้างทักษะความรู้การบริหารงานของบุคลากรระดับผู้บริหาร สายวิชาการ เพิ่มวิสัยทัศน์กว้างไกล มีทักษะ ความรู้ และความชำนาญในการบริหารจัดการองค์กรอย่างรอบด้านในฐานะเป็นหน่วยงานจัดการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษาในการผลิตบัณฑิตออกสู่สังคม เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติหน้าที่ต่าง ๆ เสริมสร้างบรรทัดฐานให้แก่องค์กรในการบริหาร การจัดการเรียนการสอนและการสนับสนุนการเรียนการสอนทั้งในด้านความรู้ ความสามารถ การก้าวทันการเปลี่ยนด้านการบริหารหน่วยงานพร้อมปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้นำอย่างมีประสิทธิภาพ และร่วมกันพัฒนามหาวิทยาลัยให้มีความเจริญก้าวหน้าเท่าเทียมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำ ตลอดจนมีความรักความสามัคคีกันในองค์กร มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและต่อผู้ใต้บังคับบัญชา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการพัฒนาผู้บริหารวิชาการ เพื่อส่งเสริมทักษะความรู้ในการบริหารงาน ให้มุ่งสู่ความเป็นเลิศจึงได้จัดทำโครงการพัฒนาผู้บริหารวิชาการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 เพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรม ในการบริหารคนและการบริหารงานให้ผู้บริหารได้รับความรู้ และก้าวทันพร้อมกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบัน เพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการบริหารงานของผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมสอดคล้องกับนโยบาย และการดำเนินกิจการของมหาวิทยาลัยทั้งในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของคณะ ภาควิชา สถาบัน สำนัก กอง ในการบริหารจัดการร่วมกัน ทั้งในกลุ่มผู้บริหารและระหว่างกลุ่มผู้บริหารร่วมกันให้สามารถดำเนินการตามนโยบายอย่างมีประสิทธิภาพ  พัฒนาทีมบริหารงานวิชาการของมหาวิทยาลัยให้การบริหารจัดการร่วมกันสามารถขับเคลื่อนนโยบายตามแผนยุทธศาสตร์และแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลส่งเสริมให้ผู้บริหารได้เปิดโอกาสเพิ่มวิสัยทัศน์การทำงานที่กว้างไกลขึ้นและทันต่อสถานการณ์ในการบริหารมหาวิทยาลัยให้มีความสามารถในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ปัญหาและประยุกต์ใช้ความรู้และประสบการณ์มาใช้ในการบริหารได้อย่างเป็นระบบมีเหตุมีผลโดยมีกำหนดจัดโครงการในวันที่ 23 - 24 เมษายน 2560 ณ โรงแรมฮอลิเดย์ อินน์ เชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

 

ข้อมูล: กองบริหารงานบุคคล มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

คือ
 การมีคุณลักษณะ เป็นคนดี มีความรู้ดี บุคลิกภาพดี สุขภาพดี และเป็นพลเมืองดี (5 ดี)

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 4544791 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558