มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ INTERLINK CAMPUS TOUR 2017 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


                    บริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) จัดโครงการ INTERLINK CAMPUS TOUR 2017 ให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    อาจารย์อำนาจ โกวรรณ ผู้อำนวยการสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการ INTERLINK CAMPUS TOUR 2017 ณ ห้องประชุมเอื้องไอยเรศ ชั้น 5 อาคาร 19 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 19 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา โดยมีบริษัท อินเตอร์ลิ้งค์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด(มหาชน) เป็นผู้จัดโครงการในครั้งนี้ ที่ได้เล็งเห็นความสำคัญของภาคการศึกษา เพื่อเสริมสร้างให้มีประสบการณ์ก้าวทันด้านเทคโนโลยีที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และมีความเข้าใจเทคโนโลยีด้านสายสัญญาณ ซึ่งเปรียบเสมือนทางด่วนข้อมูลที่รองรับการใช้งานเครือข่ายคอมพิวเตอร์และระบบสื่อสารในอนาคต

                    โครงการ INTERLINK CAMPUS TOUR 2017 มีการอบรมในหัวข้อ "Open Cabling Systems for The Future" เพื่อให้นิสิตนักศึกษาได้รับความรู้ ด้านระบบสายสัญญาณคอมพิวเตอร์และโทรคมนาคมอย่างถ่องแท้พร้อมเทคนิคการทำ work shop เข้าหัวสาย UTP, FIBER OPTIC ซึ่งสามารถนำไปใช้ประกอบในวิชาชีพได้ต่อไป

ข่าว : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.
ภาพ : งานประชาสัมพันธ์ / สำนักดิจิตอลเพื่อการศึกษา มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342860 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558