มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 


                    การเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

                    สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2560 ในเวลา 09.00 – 15.00 น. ณ บริเวณด้านหน้าสำนักงานอธิการบดี อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ โดยมีผู้สมัครจำนวน 2 หมายเลข ได้แก่ หมายเลข 1 ผศ.ดร.กรวีร์ ชัยอมรไพศาล อาจารย์ประจำภาควิชาการบัญชีและการเงิน คณะวิทยาการจัดการ และหมายเลข 2 รศ.ประสิทธิ์ กิจจนศิริ อาจารย์ประจำภาควิชาคณิตศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้ลงสมัครรับเลือกเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปี พ.ศ.2560

                    ภายหลังการปิดหีบลงคะแนนในเวลา 15.00 น. เจ้าหน้าที่สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้ทำการเปิดหีบนับคะแนนการลงคะแนนต่อหน้าผู้เข้าร่วมชมการนับคะแนน ซึ่งผลการนับคะแนนมีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 345 คน คิดเป็นร้อยละ 80.99 จากผู้มีสิทธิทั้งหมด 426 คน โดยแบ่งผลลงคะแนนออกเป็น หมายเลข 1 จำนวนทั้งสิ้น 180 คะแนน , หมายเลข 2 จำนวนทั้งสิ้น 132 คะแนน , มาใช้สิทธิแต่ไม่ประสงค์ลงคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 32 คะแนน และบัตรเสียจำนวนทั้งสิ้น 1 บัตร

                    ทั้งนี้สำนักงานสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะได้รวบรวมผลการนับคะแนนนำเสนอต่อคณะกรรมการการเลือกกรรมการสภามหาวิทยาลัยจากคณาจารย์ประจำ ของ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ และจะนำเสนอในวาระการประชุมของสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งและประกาศผลต่อไป

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5342864 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558