มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดงานสานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

ภาควิชานิเทศศาสตร์ จัดงานสานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ธวัชชัย บุญมี รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิดงาน สานสายใยสัมพันธ์ ครอบครัวนิเทศศาสตร์ ซึ่งจัดขึ้นโดยความร่วมมือร่วมใจของนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์  คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อเปิดโอกาสให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันของภาควิชานิเทศศาสตร์ได้สานความสัมพันธ์อันดีระหว่างเพื่อนพ้องน้องพี่ พร้อมร่วมสืบสานประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม โดยรณรงค์ให้ผู้ร่วมงานแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองในการนี้ ยังได้จัดให้มีพิธีสระเกล้าดำหัวเพื่อให้ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบันได้มีโอกาสแสดงความเคารพต่อครูบาอาจารย์รำลึกถึงพระคุณของครูผู้ให้ความรู้ อันเป็นพื้นฐานสำคัญในการประกอบวิชาชีพ นอกจากนี้ภายในงานยังมีการแสดงจากนักศึกษาภาควิชานิเทศศาสตร์ การประกวดเครื่องแต่งกาย และขวัญใจมหาชน พร้อมกันนี้ ผศ.ดร.กมลณัฏฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย และอาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ยังได้ให้เกียรติมอบเกียรติบัตรแสดงความยินดีกับนักศึกษาเรียนดี ประจำปีการศึกษา 2559 ภาควิชาเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 1 - ชั้นปีที่ 4 โดยมีคณาจารย์ประจำภาควิชานิเทศศาสตร์ ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันร่วมงานจำนวนมาก เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2560 ณ ศาลาร่มโพธิ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

ภาพ - ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5461823 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558