มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เลือกตั้งซ่อม)

 


                    มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 (เลือกตั้งซ่อม)

                    เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2560 มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เลือกตั้งซ่อม) ณ ชั้น 1 อาคาร 90 ปี ราชภัฏเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อทำหน้าที่เป็นผู้นำนักศึกษาในการทำกิจกรรมต่างๆ การลงคะแนนเลือกตั้งครั้งนี้ได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในการสนับสนุนเครื่องลงคะแนนเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่แนะนำการใช้เครื่องมือพร้อมทั้งดูแลการลงคะแนนเลือกตั้ง

                    การเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ (เลือกตั้งซ่อม) มีผู้สมัคร 2 หมายเลข ได้แก่ หมายเลข 1 นายณัฐกร ซังซื้อมูล (นอร์ธ) พรรคลูกพิฆเนศพัฒนา นักศึกษาชั้นปีที่ 2 สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และหมายเลข 2 นายวรกิจ สัตยวงค์ (แดช) พรรครวมพลังนักศึกษา นักศึกษาชั้นปีที่ 3 สาขาวิชาพลศึกษาและนันทนาการ คณะครุศาสตร์ ซึ่งภายหลังปิดหีบลงคะแนน ได้จัดให้มีการนับผลคะแนนการเลือกตั้ง โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้ผลการนับคะแนน ผลการนับคะแนนปรากฏว่ามีจำนวนผู้มาใช้สิทธิลงคะแนน 3,845 คน จากจำนวนนักศึกษาที่มีสิทธิลงคะแนนทั้งหมด 15,683 หมายเลข 1 ได้รับคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 1,961 คะแนน , หมายเลข 2 ได้รับคะแนนจำนวนทั้งสิ้น 1,410 คะแนนและไม่ประสงค์ลงคะแนน 474 คะแนน ซึ่งในการเลือกตั้งครั้งนี้ไม่มีบัตรเสีย

                    ทั้งนี้ทางกองพัฒนานักศึกษา มร.ชม. จะเปิดรับคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัย เป็นเวลา 7 วัน หากไม่มีผู้ยื่นคำร้องคัดค้านผลการเลือกตั้ง ทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จะทำการรับรองผลการนับคะแนนและการประกาศผลการลงคะแนนเลือกตั้งนายกองค์การนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 อย่างเป็นทางการต่อไป

ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5103379 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558