มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเขียนแฟ้มสะสมงานเสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กว่า 500 ชีวิต ก่อนเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว

 

มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเขียนแฟ้มสะสมงานเสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน

แก่นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต กว่า 500 ชีวิต ก่อนเริ่มต้นชีวิตการทำงานอย่างเต็มตัว             


                                  

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการฝึกอบรมทักษะการเขียนแฟ้มสะสมงาน เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน และโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพ เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 ภาคปกติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมเอื้องสามปอยหลวง ชั้น 15 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการ โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ

ผศ.สุรศักดิ์  นุ่มมีศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้ตระหนักถึงบทบาทภาระหน้าที่ในการมีส่วนร่วมในการพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตที่ พึงประสงค์ นอกจากการเรียนรู้ในห้องเรียนแล้วกิจกรรมที่ช่วยสร้างเสริมหลักสูตรที่ทำให้บัณฑิตได้รับการพัฒนาครบทุกด้านเพื่อเป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ตามพันธะกิจของมหาวิทยาลัยนั่นก็เป็นภาระหน้าที่สำคัญของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนักศึกษาจะได้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์สามารถจบการศึกษานำความรู้ที่ได้ออกไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ตรงกับความต้องการของหน่วยงาน ซึ่งโครงการในครั้งนี้เป็นกิจกรรมที่ช่วยส่งเสริมให้นักศึกษาสามารถเตรียมความพร้อมสำหรับการสมัครงาน ทั้งด้านบุคลิกภาพ การสัมภาษณ์ รวมถึงการหาแหล่งงานจากแหล่งต่าง ๆ  จากผู้เชี่ยวชาญจากกรมแรงงาน เพื่อการหางานต่อไปในอนาคตดังนั้นทางคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จึงได้จัดทำโครงการฝึกอบรมทักษะการเขียนแฟ้มสะสมงาน เสริมประสบการณ์สร้างโอกาสในการทำงาน  นักศึกษาชั้นปีที่ 4  ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีขึ้น

ภายในงานมีการบรรยายพิเศษเรื่อง “การเตรียมตัวเข้าสู่อาชีพและการหาแหล่งงาน”  โดยวิทยากร คุณปลิดา  ร่วมคำ สำนักจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ การบรรยายพิเศษเรื่อง  “เขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน” โดยวิทยากรจากบริษัท ซูเปอร์ เรซูเม่ จำกัด และยังได้รับเกียรติจาก  ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ แนะแนวการศึกษาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาให้กับนักศึกษากว่า 500 คนภาพ / ข่าว : นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์

                กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ที่มาข้อมูล:  นางรุ่งทิวา แซ่แต้ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 ประมวลภาพกิจกรรม >> Click

เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5174622 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558