มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม. จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ

2 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 

 

คณะวิทยาการจัดการ มร.ชม.

จัดโครงการฝึกอบรมเพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ
นักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม เพื่อบริการวิชาการความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ โดยนำวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพมาให้คำปรึกษากับบุคลากรและนักศึกษาพร้อมแนะนำการปฏิบัติตนเพื่อสุขภาพที่ดี ให้ความรู้ด้านสุขภาพและโภชนาการ ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพ พร้อมทั้งบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เล็งเห็นถึงความสำคัญของการตรวจสุขภาพประจำปี พร้อมให้คำแนะนำในการเตรียมความพร้อมก่อนเข้ารับการตรวจสุขภาพตลอดจนการหมั่นสังเกตและสำรวจด้านสุขภาพของตนเองเพื่อลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคร้ายแรง โดยวิทยากรจากศูนย์ศรีพัฒน์ คุณเทพวัศวรรดิ์  นวลปันยอง คุณ ดนัยกร  วงค์ตะวัน คุณ ณัฏฐากรรธ์ ลอยเลิศ เมื่อวันที่ 30 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา  ณ ห้องประชุมเอื้องคำ ชั้น 3 อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เข้าร่วมกิจกรรมจำนวนมาก

ภาพ - ข้อมูล: คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว: นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

 


 

 

 

 

 

 อกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

 

         

 

 

 

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346258 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558