มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. บริการวิชาการ "การพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำชุมชน" แลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกับผู้นำชุมชน อบต. ป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่

5 พฤษภาคม 2560 โดย พัชริดา เขียวขุนเนิน
 บัณฑิตวิทยาลัย มร.ชม. จัดโครงการบริการวิชาการ

เสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน อบต.ป่าแป๋

ผศ.ดร.กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บุคลากร และนักศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำหลักสูตร ปร.ด.ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  ดำเนินกิจกรรมบริการวิชาการ "การพูดเพื่อการสื่อสารสำหรับผู้นำชุมชน" ภายใต้โครงการบริการวิชาการเสริมสร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน อบต.ป่าแป๋ ให้กับผู้นำชุมชนในเขต ประกอบด้วย ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 50 คน ในการนี้ได้รับเกียรติจากคณะวิทยากรนำโดย ผศ.ดร.สมาน  ฟูแสง  ประธานหลักสูตรปร.ด.ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ พร้อมด้วย รศ.ดร.สมเกตุ  อุทธโยธา อาจารย์ประจำหลักสูตร  และนายเวโรจน์  รัตนกิตติโรจน์  ผู้แทนนักศึกษา หลังสูตร ปร.ด.ผู้นำทางการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ บัณฑิตวิทยาลัยร่วมดำเนินกิจกรรมตามโครงการความร่วมมือด้านการบริการวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่กับ องค์การบริหารส่วนตำบลป่าแป๋ อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่ ณ ศาลาประชาคมตำบลป่าแป๋ เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2560

 

ภาพ - ข้อมูล: ผศ.ดร. กมลณัฎฐ์ พลวัน คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

ข่าว:  นางสาวพัชริดา เขียวขุนเนิน นักประชาสัมพันธ์ งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346259 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558