มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง แสดงความสามารถคว้าสองรางวัล จากการประกวดฟ้อนเล็บประเภทประชาชนทั่วไป

10 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    นักศึกษาสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ จากการประกวดฟ้อนเล็บประเภทประชาชนทั่วไป 
                    เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา ทางสาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง นำโดย อาจารย์ว่าที่ร.ต.สรายุทธ อ่องแสงคุณ ประธานหลักสูตรศิลปะการแสดง คุณครูจักรกฤษณ์ แสนใจ จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ได้นำนักศึกษาสาขาวิชาฯ เข้าร่วมแข่งขันการประกวดฟ้อนเล็บประชาชนทั่วไป ในนามทีม “ คุ้มดอกเอื้อง” ซึ่งได้รับรางวัลชนะเลิศ และ ทีม “เอื้องแซะหลวง”ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ ๒ ซึ่งจัดกิจกรรมโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ประจำปี ๒๕๖๐
โดยทางคณะผู้จัดงานกิจกรรมงานประเพณีสรงน้ำพระบรมธาตุหริภุญชัย ยังมีกิจกรรมที่ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๔ - ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยมีกิจกรรม ต่างๆดังต่อไปนี้
                    * วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น. การฟ้อนเล็บต้อนรับน้ำสรงพระราชทานและฟ้อนถวายองค์พระธาตุของช่างฟ้อนเมือแงลำพูนจำนวน ๑๑๒๐ คน ณ. บริเวณลานข้างพระวิหาร
                    * วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๖.๐๐ น. ณ. วัดดอยขะม้อ ตำบลมะเขือแจ้ ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของประชาชนจำนวน ๒๕๐๐ คนในการนำน้ำทิพย์จากยอดดอยขะม้อ ลงสู่ด้านล่างเพื่ออบรมสมโภชน์ นำสรงต่อองค์พระธาตุ
                    * วันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๐๐ น. เชิญร่วมฟ้อนเล็บถวายมือ ต่อองค์พระบรมธาตุเจ้าหริภุญชัยและการประกวดฟ้อนเล็บ ชิงถ้วยรางวัลพร้อมเงินรางวัล จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน 
                    * วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. เชิญร่วมพิธีถวายน้ำสรงพระราชทาน และร่วมสรงน้ำองค์พระธาตูเจ้าหริภุญชัย
ข่าว/ภาพ : อาจารย์สรายุทธ อ่องแสงคุณ อาจารย์สาขาวิชาดนตรีและศิลปะการแสดง มร.ชม.

ประมวลภาพกิจกรรม >> Click
เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5476368 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558