มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560

16 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา 2560


หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา หลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๖๐ตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภานั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จึงขอแจ้งรายละเอียดการรับสมัคร เพื่อสอบคัดเลือกบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา, สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา, สำนักงานส่งเสริมการศึกษาเอกชน, สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา, สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ, กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น, สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย, กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน และสำนักงานบริหารการศึกษาพิเศษ เพื่อเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ จำนวน ๑๘๐ คน รายละเอียดดังนี้

แนวการปฏิบัติของสถาบันการผลิตในการรับผู้เข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตทางการศึกษา 

สถาบันผลิตครูที่คุรุสภารับรองต้องตรวจสอบคุณสมบัติผู้เข้าศึกษา  ดังนี้

     ๑) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

     ๒) มีรายชื่ออยู่ในการสำรวจของหน่วยงานต้นสังกัด 

     ๓) ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน

            ก. กรณี ไม่มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู  พิจารณาจากหลักฐาน  ดังนี้

                (๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร หรือ สำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ

                (๒) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องออกก่อน                     

วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว

            ข. กรณี มี ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู พิจารณาจากหลักฐาน ดังนี้

                (๑) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน หรือบุคลากรทางการศึกษา จนถึงวันที่รับสมัครหรือสำเนาสมุดประจำตัวครูที่เป็นปัจจุบันยังไม่มีการจำหน่ายออก

                (๒) สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู

๒. หลักฐานประกอบการสมัคร 

                (๑) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์ จำนวน ๑ ฉบับ

               (๒) รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว (ชุดสุภาพเรียบร้อย) ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน  จำนวน ๑ รูป

                      (ติดใบสมัครมาให้เรียบร้อย)  

                (๓) สำเนาใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) จำนวน ๑ ฉบับ

                (๔) สำเนาใบรับรองคุณวุฒิ   จำนวน ๑ ฉบับ

                (๕) สำเนาบัตรประชาชน จำนวน ๑  ฉบับ

                (๕) สำเนาสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นปีที่รับผิดชอบ             จำนวน ๑  ฉบับ

                (๖) หนังสืออนุญาตให้ปฏิบัติการสอนโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องออกก่อนวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๐  หากหนังสืออนุญาตฯ หมดอายุ ในวันสมัครผู้สมัครต้องมีหนังสืออนุญาตฯ ฉบับใหม่แล้ว จำนวน ๑ ฉบับ

๓. การรับสมัคร

     ๑๖ พฤษภาคม  -  ๓๑  พฤษภาคม ๒๕๖๐  โดยผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐาน และเอกสาร ด้วยตนเองเท่านั้น ตาม วัน เวลา และสถานที่ที่กำหนดไว้

๔. อัตราค่าธรรมเนียมการรับสมัครและค่าลงทะเบียนเรียน

      ๔.๑ ค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ      ๕๐๐     บาท 

      (ทั้งนี้มหาวิทยาลัยไม่คืนค่าธรรมเนียมการสมัครสอบ ไม่ว่ากรณีใดๆ  ทั้งสิ้น ยกเว้นกรณีที่มหาวิทยาลัย                   ไม่ดำเนินการสอบ)

     ๔.๒ ค่าลงทะเบียนเรียน 

     ๔.๒.๑ ค่าลงทะเบียนเรียน  เหมาจ่ายตลอดหลักสูตร  ๓๕,๐๐๐ บาท โดยแบ่งจ่าย ๓  งวด ดังนี้

                 - ภาคเรียนที่ ๑ ของปีแรก ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท และค่าประกันของเสียหาย ๑,๐๐๐ บาท รวมเป็นเงิน ๑๓,๐๐๐ บาท

                 - ภาคเรียนที่ ๒ ของปีการศึกษาแรก ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๒,๐๐๐ บาท

                 - ภาคเรียนที่ ๓ ของปีการศึกษาที่สอง ชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา จำนวน ๑๑,๐๐๐ บาท

     ๔.๒.๒ ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบของมหาวิทยาลัย 

 ๕. การสอบคัดเลือกและการกำหนดการสอบคัดเลือก

      ๕.๑ ให้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนมีสิทธิ์สอบข้อเขียน  โดยเข้าสอบวิชาวัดแววความเป็นครู            โดยมีเกณฑ์การผ่านการคัดเลือก ร้อยละ ๖๐ ขึ้นไป จึงจะมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ทั้งนี้จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ ทางเว็บไซต์ www.edu.cmru.ac.th และผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ให้เข้าสัมภาษณ์โดยพิจารณาจากคุณลักษณะความเป็นครูตามมาตรฐานวิชาชีพครูของคุรุสภาและประสบการณ์ในการทำงาน

    ๕.๒ ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู

โดยพิจารณาจากคะแนนรวมของการทดสอบและการสอบสัมภาษณ์ โดยเรียงลำดับคะแนนจากมากไปหาน้อย

    ๕.๓ กำหนดการยื่นใบสมัคร/สอบข้อเขียน/สอบสัมภาษณ์


หมายเหตุ : วันเวลาและสถานที่การสอบข้อเขียนและการสอบสัมภาษณ์อาจมีการเปลี่ยนแปลงภายหลัง


ขั้นตอนการสมัครสอบคัดเลือก ดังนี้

1.ให้ผู้สมัครลงทะเบียนออนไลน์ก่อนที่จะส่งใบสมัคร ลงทะเบียนสมัครหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ Click! 

2.ดาวน์โหลดใบสมัครสอบคัดเลือกหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูปีการศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐  Click! กรอกรายละเอียดและเตรียมเอกสารต่างๆตามที่กำหนด

3.นำใบสมัครและหลักฐานเอกสารต่างๆตามที่กำหนดพร้อมค่าสมัครสอบ ๕๐๐ บาท ยื่นสมัครที่ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ ๑๖-๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๐ 

สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ คณะครุศาสตร์ โทร.053885505


ท่านสามารถเข้าไปอ่านรายละเอียด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้จากเว็บไซต์ 

http://www.edu.cmru.ac.th/webedu2013/index.php?option=Publish&action=Show-Publish&id=0000000295

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244222 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558