มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรชม จะจัดจ้างรายการจ้างผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและงานวิจัยจำนวน 11 สื่อ

16 พฤษภาคม 2560 โดย บัณฑิต นันทะเทศ
 

สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มรชม จะจัดจ้างรายการจ้างผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและงานวิจัยจำนวน 11 สื่อ 


ด้วยสำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ มีความประสงค์จะจัดจ้าง รายการจ้างผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและงานวิจัย จำนวน 11 สื่อ โดยวิธีตกลงราคา จึงขอเชิญท่านเสนอราคาตามรายละเอียดดังนี้

1. ผู้เสนอราคาจะต้องยื่นข้อเสนอ และเสนอราคาภายในวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ.2560 ระหว่างเวลา 09.00 – 15.00 น. ในวันราชการ ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เมื่อพ้นกำหนดเวลายื่นข้อเสนอและเสนอราคาแล้ว จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอราคาใดๆ โดยเด็ดขาด

2. ราคาที่เสนอจะต้องกำหนดยืนราคาไม่น้อยกว่า 30 วัน นับตั้งแต่วันเสนอราคา โดยภายในกำหนดยืนราคาผู้เสนอราคาต้องรับผิดชอบราคาที่ตนได้เสนอไว้และจะถอนการเสนอราคามิได้

3. ผู้เสนอราคาจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบงานไม่เกิน 120 วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาจ้าง

4. เกณฑ์ในการพิจารณาเป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะการจ้างผลิตนวัตกรรมเพื่อการศึกษาองค์ความรู้ด้านศิลปะและงานวิจัย

5. กำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2560 เวลา 08.00-12.00 น. ณ สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

6. ผู้เสนอราคาต้องแนบเอกสารหลักฐาน ได้แก่

  6.1 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นนิติบุคคล

       (ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายชื่อหุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       (ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล สำเนาหนังสือบริคณห์สนธิ บัญชีรายชื่อกรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม(ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่(ถ้ามี) พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       (ค) สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

  6.2 ในกรณีผู้เสนอราคาเป็นบุคคลธรรมดา

       (ก) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       (ข) สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

       (ค) ใบทะเบียนพาณิชย์ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

       (ง) สำเนาภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง (ถ้ามี)

       (จ) หลักฐานการเป็นผู้มีอาชีพ หรือ หลักฐานที่เชื่อถือได้ หรือ หนังสือรับรองผลงาน

7. ผู้เสนอราคาจะต้องแนบเอกสารในวันยื่นซองเสนอราคา ดังนี้

       (ก) ใบเสนอราคา

       (ข) ในกรณีจัดซื้อครุภัณฑ์ให้แนบแคตตาล็อคและหรือแบบรายการละเอียด คุณลักษณะเฉพาะของครุภัณฑ์ที่เสนอ สำหรับแคตตาล็อคที่แนบให้พิจารณา หากเป็นสำเนารูปถ่ายจะต้องรับรองสำเนาถูกต้องโดยผู้มีอำนาจทำนิติกรรมแทนนิติบุคคล

           (ค) สตอรี่บอร์ดที่ได้จากการวิเคราะห์เนื้อหาองค์ความรู้ “การอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นการละเล่นพื้นบ้าน บะข่างโว่” ที่มหาวิทยาลัยกำหนดให้มายื่นเสนอ

        (ง) ตัวอย่างสื่อการเรียนรู้ฯ ตามสตอรี่บอร์ดที่ยื่นในข้อ (ค) ในหัวข้อ “ส่วนประกอบต่างๆของบะข่างโว่” และ “อุปกรณ์ในการทำบะข่างโว่” โดยบันทึกสื่อการเรียนรู้ในรูปแบบ .MP4 ลงแผ่น ซีดี/ดีวีดี มายื่นเสนอ

8. กรณีมอบอำนาจให้ผู้อื่นดำเนินการแทนต้องมีหนังสือมอบอำนาจ ซึ่งปิดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย ในกรณีที่ผู้เสนอราคามอบอำนาจให้บุคคลอื่นลงนามในใบเสนอราคาแทน พร้อมสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง

9. การเสนอราคาครั้งนี้จะต้องยื่นเสนอราคาตามแบบฟอร์มของมหาวิทยาลัย และต้องกรอกข้อความในใบเสนอราคาให้ถูกต้อง ลงลายมือชื่อของผู้เสนอราคาให้ชัดเจน จำนวนเงินที่เสนอต้องระบุตรงกันทั้งตัวเลข และตัวหนังสือ โดยไม่มีการขูดลบหรือแก้ไข หากมีการขูดลบ ตก เติม แก้ไข เปลี่ยนแปลงจะต้องลงลายมือชื่อผู้เสนอราคาพร้อมทั้งประทับตรา (ถ้ามี) ไว้ด้วยทุกแห่ง ถ้าตัวเลข และตัวหนังสือไม่ตรงกันให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญโดยคิดราคารวมทั้งสิ้น ซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง

10. การทำสัญญาจะต้องทำสัญญาจ้าง ภายใน 7 วันนับจากวันที่ได้รับแจ้ง และต้องวางหลักประกันสัญญา จำนวนร้อยละ 5 ของจำนวนเงินที่อนุมัติให้มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ยึดถือไว้ขณะทำสัญญาโดยใช้หลักประกันสัญญาอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้

1. เงินสด

2. เช็คที่ธนาคารสั่งจ่ายให้แก่มหาวิทยาลัยฯ โดยเป็นเช็คลงวันที่ที่ทำสัญญาหรือก่อนหน้านั้นไม่เกิน 3 วัน ทำการของทางราชการ

3. หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศ

4. หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุนอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย

5. พันธบัตรรัฐบาลไทย

ทั้งนี้ หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีดอกเบี้ยภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ผู้ชนะการประกวดราคา ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาจ้างแล้ว

11. ค่าปรับตามแบบสัญญาจ้าง ข้อ 1 คิดในอัตราร้อยละ 0.1 ของวงเงินตามสัญญาต่อวัน

12. การประกันความชำรุดบกพร่องจะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า 60 วัน นับถัดจากวันที่สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ได้รับมอบ โดยผู้รับจ้างต้องรีบจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ใช้การได้ดีดังเดิมภายใน 15 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

หากท่านต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายัง สำนักดิจิทัลเพื่อการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ทางอีเมล์ rungtiwa_kit@cmru.ac.th ภายในวันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ.2560 หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 053-88-5934 ในวัน และเวลาราชการ


ท่านสามารถดาวน์โหลดไฟล์แนบข่าวได้จากไฟล์ด้านล่างนี้

ไฟล์แนบทั้งหมด  ดาวน์โหลดที่นี่รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5346258 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558