มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการคุณภาพของบัณฑิต ในชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

17 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


                    ผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ลงพื้นที่สำรวจความต้องการคุณภาพของบัณฑิต ในชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน

                    เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ นำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ลงพื้นที่ชุมชนของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ในการสำรวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เพื่อการผลิตบัณฑิตที่มีศักยภาพและคุณลักษณะที่ตรงตามความต้องการของชุมชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยการลงพื้นที่ ณ บ้านรักไทย ต.หมอกจำแป่ อ.เมือง จ.แม่ฮ่องสอน ได้มีการเยี่ยมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ที่ได้เปิดรับการฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยเขตแม่ฮ่องสอน การเยี่ยมโรงเรียนบ้านรักไทย ซึ่งเป็นโรงเรียนที่มีครูผู้สอนจบจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ปฏิบัติหน้าที่สอนความรู้ให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียน ทั้งยังได้แวะเยี่ยมเยือนโรงเรียนบ้านห้วยขาน ที่มีครูผู้สอนเป็นบัณฑิตที่จบมหาวิทยาลัยเช่นกัน
                    การสำรวจความต้องการของชุมชนเกี่ยวกับคุณภาพของบัณฑิตมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ครั้งนี้ ทางนายสมศักดิ์ คงแดง ผู้อำนวยโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล บ้านรักไทย , นายสรัลวริศ สิงห์พรหม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรักไทย และ นางกนกศรี สายสอด ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยขาน ได้มีข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการผลิตบัณฑิตของทางมหาวิทยาลัย ในการเพิ่มศักยภาพในด้านต่างๆของบัณฑิตที่มากกว่าวิชาเอกของตนที่จบการศึกษามา เพิ่มความสามารถในด้านภาษาอังกฤษที่จะเพิ่มโอกาสในได้รับทุนต่างๆในการพัฒนาตนเองพร้อมนำไปสู่การนำมาพัฒนานักเรียนของโรงเรียน อีกทั้งการเพิ่มความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในการการใช้งาน การพัฒนาและประยุกต์ใช้ได้อย่างลึกซึ้ง
                    ทั้งนี้ทางมหาวิทยาลัยยังได้รับคำชื่นชมเกี่ยวกับบัณฑิตที่จบการศึกษาว่ามีความสามารถ มีความรู้ในด้านวิชาชีพ เหมาะสมกับการทำงานและสามารถปฏิบัติงานต่างๆได้เป็นอย่างดี โดยทางผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ยังได้กล่าวชื่นชมถึงนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยเขตแม่ฮ่องสอน ของนักศึกษาสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ วิทยาลัยเขตแม่ฮ่องสอน ว่านักศึกษามีการวางตัวที่ดีและเหมาะสม โดยได้รับประสบการณ์ในด้านการทำแผล เย็บแผล ฉีดยา ทำคลอดและมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการเยี่ยมบ้านของคนในชุมชน ให้นักศึกษาได้รู้จักการปรับตัวเข้ากับชุมชนและการทำงานร่วมกับ อสม. โดยถือเป็นโอกาสสำคัญของชาวจังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ได้รับการส่งเสริมจากวิทยาลัยในเรื่องการเสริมบุคลากรในด้านการสาธารณะสุข
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Clickเอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244646 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558