มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

Chiang Mai Rajabhat University

การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560

17 พฤษภาคม 2560 โดย นายวัชระ ไทยบัณฑิตย์
 


การประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560

                    สภามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จัดการประชุมสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2560 โดยมี ดร.ถนอม อินทรกำเนิด นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ เป็นประธานในที่ประชุม พร้อมด้วยสมาชิกสภามหาวิทยาลัย คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้ทรงคุณวุฒิและคณะกรรมการวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุมมะซาง ชั้น 1 อาคารสำนักงานวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2560
                    ในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยครั้งนี้ได้มีการนำเสนอข้อมูลและบริบทของวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน เพื่อพิจารณาทิศทางการพัฒนาวิทยาลัยแม่ฮ่องสอน มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ การติดตามผลการดำเนินงานในด้านต่างๆ การก่อสร้างอาคารเรียน การสรุปข้อมูลจากการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมชุมชนของคณะผู้บริหาร ณ บ้านรักไทย จ.แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับผลประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ระดับคณะ/วิทยาลัย และระดับมหาวิทยาลัย
ข่าว/ภาพ : วัชระ ไทยบัณฑิตย์ นักประชาสัมพันธ์ มร.ชม.

ประมวลภาพถ่ายกิจกรรม >> Click


เอกลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ "สถาบันอุดมศึกษา เพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"

ค่านิยมหลัก ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

        C Community  สถาบันอุดมปัญญาเพื่อพัฒนาท้องถิ่นให้ก้าวไกล

        M Moral   สร้างบัณฑิตดีสู่สังคมไทยด้วยอุดมการณ์แห่งศีลธรรม

        R Royal  น้อมนำพระราชดำริมาปฏิบัติเพื่อพัฒนาสังคม

        U Unity   ด้วยจิตอาสาพัฒนาสถาบันเป็นหนึ่งเดียว

อัตลักษณ์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่  "บัณฑิตมีทักษะชีวิต จิตสาธารณะ และสู้งาน"

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่

รับข่าวสารจากมหาวิทยาลัย

Find CMRU APP at Play Store Find CMRU APP at Play Store
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ. 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ติดต่อผู้ดูแลระบบ : admin@cmru.ac.th

ติดต่อมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่
เลขที่ 202 ถ.ช้างเผือก ต.ช้างเผือก
อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
โทรศัพท์: 0-5388-5555
โทรสาร: 0-5388-5319

จำนวนผู้เข้าชม 5244646 ครั้ง

เก็บสถิติ ณ วันที่ 8 กรกฏาคม 2558